برنامه‌های ماستری و دکتورا

       

برنامه های ماستری پوهنتون کال :

برنامه ماستری مدیریت آموزشی

برنامه های ماستری پوهنځی زراعت

 برنامه‌های ماستری پوهنځی اقتصاد

 برنامه های ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس

 

برنامه های دکتورای پوهنتون کال:

برنامه دکتورای پوهنځی زبان و ادبیات دیپارتمنت زبان دری

برنامه دکتورای پوهنځی زبان و ادبیات دیپارتمنت در زبان پشتو