منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۴۷
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۷/۲۷  الی ۱۳۹۹/۸/۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۲
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ترکی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۴۷

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۲

اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ترکی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۰:۵۳

اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جغرافیه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۰:۱۵

کابل

Background image

اطلاعیۀ پوهنځی کیمیای درمورد بست کادری !

پوهنځی کیمیای پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیر عضوی  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی . . .