لیست تفاهمنامه های خارجی

شماره    مرتبط موضوع عنوان تفاهمنامه 
۱   حمایت مالی انجمن اقتصادی افغان(AES) انکشاف نصاب تحصیلی برنامه لیسانس در اداره و اقتصاد - آموزش استادان به درجه های ماستری و دوکتورا  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون رور بخم کشور جرمنی
۲   تبادل اعضای کادر علمی و محصل Student and acdemic staff Exchange موافقت نامه میان پوهنتون کابل و MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME کشور ترکیه
۳   ایجاد انستیتوت کنفسیوس در  داخل پوهنتون کابل -تبادل اعضای کادر علمی و محصلین - تبادل همکاری علمی و اکادمیک     ایجاد انستیتوت کنفسیوس در پوهنتون کابل       تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون تای یوان کشور چین  
۴   تبادل محصلان و اطلاعات علمی و اکادمیکی    تبادل محصلان و اطلاعات علمی و اکادمیکی    تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون تالین کشور استونیا
۵   ایجاد مرکز مطالعات و تحقیق در بخش‌های مرتبط اداره عامه -  ایجاد نهاد مشوره دهی برای نظریات و موضوعات مرتبط با اداره عامه - فراهم سازی مستمر و مداوم برنامه های ارتقای ظرفیت برای کلیه کارمندان بخش دولتی  انکشاف بخش تحصیلات عالی در افغانستان تفاهمنامه میان وزارت تحصیلات عالی و مرکز مدیریت و پالیسی پوتسدام در پوهنتون پوتسدام کشور جرمنی برای همکاری های علمی
۶   تبادل اعضای کادر علمی و محصل تبادل اعضای کادر علمی و محصل تفاهمنامه همکاری و تبادل آکادمیک میان پوهنتون کابل و پوهنتون زراعت و تکنالوژی توکیو کشور جاپان
۷   تبادل محصلین و افراد مسلکی - همکاری در ساحات تدریس،تحقیق و اعتبار دهی درعلوم ، تکنالوژي و صحت همکاری در ساحات تدریس،تحقیق و اعتبار دهی درعلوم ، تکنالوژي و صحت توافقنامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی (ابو علی سینا)، پوهنتون کابل، شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل افغانستان وپوهنتون کلود برنارد لیون ۱، شفاخانه های ملکی لیون فرانسه
۸   تبادل کادر علمی و محصلین - داخله محصلین دوره های لیسانس و ماستری یکدیگر طبق معیار های اکادمیک - ارتقای تجارب دوره تحصیل محصلین درخارج از کشور و تقویت مهارت های انگلیسی اکتشاف همکاری های علمی و تحقیق             تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون ایالتی کالیفورنیا، نارتریج- ایالات متحده امریکا
۹   مرکز تحقیقی و تدریس زبان دری و پشتو در پوهنتون پکن - همکاری های علمی و آموزشی - تحکیم روابط جانبین مرکز تحقیقی و تدریس زبان دری و پشتو در پوهنتون پکن  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون مطالعات زبان های خارجی پکن 
۱۰   تبادل تجارب در مسایل فرهنگی میان هردو نهاد های اکادمیک       تبادل تجارب در مسایل فرهنگی میان هردو نهاد های اکادمیک       تفاهمنامه میان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت کشور تاجکستان بنام میرزا تورسن زاده و پوهنحی هنر های زیبا پوهنتون کابل      
۱۱   خدمات مشورتی نظارت و ارزیابی جناح ثالث راجع به خدمات صحی  خدمات مشورتی نظارت و ارزیابی جناح ثالث راجع به خدمات صحی  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و انستیوت سلطنتی کشور هالند
۱۲   تبادل اعضای کادر علمی و محصلین - تبادل اطلاعات، تجارب و نشریات علمی - برنامه و سمینار مشترک علمی  - برنامه تحقیقی مشترک  تبادل همکاری علمی و تبادل محصلین غرض دانش افزایی تفاهمنامه همکاری میان پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و پوهنحی انجنیری پوهنتون ریکیوز کشور جاپان

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا