د ماسټرۍ او دکتورا برنامی

   

د کابل پوهنتون د ماسټرۍ برنامی  :

د کرنې پوهنځی د ماسټرۍ برنامی

د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ برنامی

د کمپیوتر ساینس پوهنځی د ماستری برنامی

د روانشناسی او رزونیز علومو پوهنځۍ دماسټری برنامی 

د کابل پوهنتون د دکتورا برنامی:

د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو ژبی د دکتورا برنامی

د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د دری ژبی د دکتورا برنامی