دیدگاه، ماموریت و اهداف

دیدگاه:

یک مرکز آموزشی و تحقیقی معتبر، قابل اعتماد و شناخته شده بین المللی در زمینه مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث در سطح کشور و جهان باشد.

 مأموریت:

حیث یک مرکز کثیرالرشتوی در دانش، تربیه، تحقیق تطبیقی و ارتقای ظرفیت مسلکی در افغانستان که در عرصه های مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث خدمات تخصصی را ارایه نماید.                          

 اهداف:

به اساس مسودۀ پلان ستراتیژیک پوهنځی محیط‌زیست هدف عمدۀ این پوهنځی تربیۀ متخصصینی در جامعه است که بتوانند مدیریت و رهبری مسایل محیط‌زیستی، منابع‌طبیعی و مدیریت‌آفات و حوادث‌طبیعی را داشته باشند. از فارغان این پوهنځی توقع می‌رود که از عهدۀ چالش‌ها و مسایل موجود و آیندۀ محیط‌زیستی بیرون آمده بتواند.                         

پوهنځی محیط‌زیست در رشته‌های علوم محیط‌زیست، مدیریت منابع‌طبیعی و مدیریت‌حوادث، در مقطع لیسانس، نسل‌جوان را با علم و تحصیل‌جدید، مهارت‌ها و وسایل تخنیکی تربیه نماید تا بتواند منابع را طبق طبیعیت‌منابع استفاده نموده و جهت انکشاف و توسعۀ پایدار، پلان گذاری نماید و برای حفاظت و صیانت محیط‌زیست آماده و پاسخگو به حوادث‌ساختۀ دست‌بشر، حوادث‌طبیعی و چالش‌های محیط‌زیستی است؛ و مسیر را برای معیشت در کشور فراهم سازد. از جملۀ اهداف مهم و اساسی،می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • برای محصلان، علوم‌طبیعی‌اساسی و اساسات‌علوم‌محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، و مدیریت‌حوادث را می‌‌آموزاند.
  • در مهارت‌های کمپیوتر و لسان‌انگلیسی محصلان، انکشاف به وجود خواهد آمد.
  • در آیینده، محصلان، متخصصین به سطح لیسانس‌‌ در عرصه‌های منابع‌آب، مدیریت معدن کاری و منابع معدنی، کاهش و مدیریت‌خطرات‌حواث، مدیریت‌محیط زیست، آلودگی‌های آب و هوا، انرژی قابل تجدید، و راه‌حل‌سبز، خواهد شدند.
  • محصلان با قوانین، پالیسی‌ها، و معاهدات‌ملی و بین‌المللی در بخش دوام و حفاظت محیط‌زیست و همچنان در بخش‌های منابع‌طبیعی، قوانین بین‌المللی در مورد حفاظت‌محیط‌زیست، گرمایش‌جهانی، و کاهش‌خطرات‌حوادث آشنا خواهند شد.
  • محصلان ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را انجام خواهددادند و با توافق نمودن با تغییرات‌اقلیمی، آشنا می‌شوند.
  • محصلان دربارۀ منابع‌طبیعی، حفاظت‌تنوع‌حیات، وقایه از تخریب‌چراگاه‌ها، احیا و بازسازی چراگاه‌های تخریب‌شده، حیات‌وحش، جنگلات، آبهای سطحی و زیرزمینی اطلاعات بیشتر و بهتر به‌دست می‌آورند.
  • محصلان با مدیریت‌حوادث‌طبیعی و انسانی، آشنایی کامل را پیدا خواهندنمود؛ که از جمله می‌توان خشک‌سالی، سیلابها، برف‌کوچ‌ها، و پالیسی‌های مرتبط به آن‌را نام برده می‌توانیم.
  • محصلان احصائیه، نویسندگی و راپور تخنیکی را خواهند آموخت.
  • محصلان در مورد ارزش‌محیط‌زیستی و اقتصادی منابع‌طبیعی، خواهند آموخت.
  • محصلان در مورد تکنالوژی کاهش و خنثی‌سازی خطرات‌حوادث و همچنان سهم‌گیری و تشویق نمودن مردم در کاهش خطرات‌حوادث خواهند آموخت.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا