آمریت تحقیقات علمی و مجله های علمی

این مرکز  به حیث یک ارگان علمی و اکادمیک در سال 1342 ایجاد گردید و در یک ساحۀ علمی و اکادمیک به خصوص در پوهنتون‌ها ارزش حیاتی دارد. براساس همین ضرورت مبرم باید تحقیقات علمی مطابق ضرورت و رفاه جامعه، و ضرورت مراکز علمی و تحقیقی توسط روش‌هایدقیق و استاندارد انجام شود. فعالیت‌های‌علمی، تحقیقی یکی از وظایف مهم کادرهای‌علمی پوهنتون به شمار می‌رود. به منظور انکشاف و توسعۀ علم و دانش، انکشاف تکنالوژی در سطح ملی، احیا و معرفی فرهنگ تحقیق، ارتقای سویۀ علمی کادرها، پیشبرد و بهبود بررسی از پروسۀ تدریس در پوهنتون صورت می‌گیرد.

مأموریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل رسیدن به مرام‌های فوق، رهنمایی، تنظیم و انسجام بهتر امور تحقیقات علمی در رشته‌ها و ساحات مختلف علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

مقالات علمی-تحقیقی که توسط اعضای کادر علمی به رشته تحریر می آید بعد از داوری در دو مجله علمی تحقیقی تحت عنوان مجله علوم طبیعی و مجله علوم اجتماعی به چاپ و نشر می‌رسد. علاوه از آن، این آمریت با مجله های علمی-تحقیقی که در سطح بعضی از پوهنځی‌ها مانند مجله ژرونالیزم و درمل در پوهنځی فارمسی همکاری علمی و تخنیکی دارد.

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا