شورای رهبری

با توجه به گسترش فعالیت‌های پوهنتون کابل و تحولات جامعه از رهگذر میزان تقاضای کارفرمایان، رقابت معیارهای کیفی در سطح سکتور تحصیلات عالی، در سطح منطقه و بین‌الملل مستوجب برخی اجراآتی است که باید از مرجع حقوقی آن نیل گردند. پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۶ برای نخستین بار شورای رهبری را در چارچوب این پوهنتون تأسیس نموده است.

اعضای شورای رهبری پوهنتون کابل قرار ذیل است:

  • رییس پوهنتون کابل به حیث رییس شورای رهبری؛
  • معاون علمی به حیث معاون شورای رهبری؛
  • معاون امور محصلان به حیث منشی جلسۀ شورای رهبری؛
  • معاون امور مالی و اداری به حیث عضو؛
  • رئیسان پوهنځی‌ها به حیث اعضا؛
  • آمرین عمومی در سطح پوهنتون به حیث اعضا.

اهم وظایف و صلاحیت‌های شورای رهبری پوهنتون کابل: تعیین، فعال‌سازی و نظارت از کمیته‌های  پوهنتون؛ تسهیل، تصمیم و نظارت از اجرای مواد توأمیت‌های پوهنتون کابل؛ استماع گزارش‌ فعالیت‌های ریاست‌های پوهنځی‌ها به گونۀ سمستروار (البته معاونان پوهنتون و رئیسان پوهنځی‌ها مکلف اند تا گزارش کتبی‌شان را ترتیب و به گونۀ مستند در شورای رهبری ارایه نمایند)؛ اتخاذ تصامیم اداری به منظور بهبود روند فعالیت‌های حمایتی اداری پوهنتون؛ تصویب فیصله‌های غیراکادمیک از قبیل رسیدگی به شکایات استادان و کارمندان و سایر فعالیت‌هایی که براساس مقتضای زمانی و بُعد مکانی به این شورا راجع می‌شود.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا