برنامه ماستری دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی

براساس تقاضای بیش ازحد نسل جوان کشور به تحصیلات عالی؛ ازجمله: زبان وادبیات عربی مطابق به برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت محترم تحصیلات عالی وتربیه کادرهای مسلکی درزبان عربی برنامه ماستري در زبان وادبييات عربي رویدست گرفته شده است. آگاهی به معارف اسلامی ودینی وافزایش مهارت های تخصصی نسل جوان درعرصه زبان وادبیات عربی وانتقال علوم اززبان عربی به زبان های ملی کشور وبه  منظورجذب جوانان نخبه وتقویه کیفیت علمی آنها برنامه ماستری زبان عربی, درچوکات پوهنتون کابل/ پوهنحی زبان وادبیات درسال 1393 ش تدویر مي یابد.

اهداف برنامه:

هدف ازبرنامه ماستری زبان وادبیات عربی,ارتقای سطح دانش مسلکی وافزایش مهارت های نسل جوان کشورمطابق نیازمندی های جامعه افغانستان وبادرنظرداشت پیشرفت های علمی,ادبی وفرهنگی میباشد.

الف: ضرورت برنامه: پوهنځی زبان وادبیات درسال 1324ش درچوکات پوهنتون کابل تأسیس وباداشتن سابقه هفتادسال سهم بزرگی درتربیه کادرهای علمی وتخصصی درعرصه های مختلف زبانهای داخلی وخارجی داشته است، در این پوهنځی برنامه ماستری درسال 1355ش دردیپارتمنت های دری وپشتو آغاز گردید واین برنامه باجذرومدهای مختلف سیاسی درمقاطع مختلف جریان داشته, وبرنامه (Ph.D) دررشته های فوق در اول سال 1392ش آغازشده است. دیپارتمنت زبان وادبیات عربی به طور مستقلانه درچوکات این پوهنحی درسال 1345ش به فعالیت آغازنمودواکنون یک کمیت بزرگی ازنسل جوان که تعداد  شان بیشتر از هزار محصل است دراین دیپارتمنت مصروف فراگیری زبان وادبیات عربی میباشند

ب ــ دیدگاه: هدف ازتدویربرنامه فوق لسانس عربی ,تربیه افرادمسلکی,متخصص ودارای معلومات مسلکی, درزبان وادبیات عربی میباشد. این برنامه میتواند ارتقای ظرفیت تخصصی را به منظور فهم درست ازگنجینه بزرگ ادبیات عربی به وجود آورد.

قراراست این برنامه درسال 1393ش برای نخستین باردرچوکات پوهنحی زبان وادبیات,مطابق پروژه انکشافی وزارت تحصیلات عالی دررشته زبان عربی پوهنتون کابل وبامعیارهای علمی واکادمیک ملی وبین المللی زمینه های انکشاف بشری وارتقای ظرفیت مسلکی رابه سویه ماستردرکشورمساعدسازد.

د ــ امکانات تدویردوامداربرنامه: پوهنحی زبان وادبیات دارای ده دیپارتمنت است که هر یک فارغ ده به سطح لسانس میباشد ودیپارتمنت عربی ازجمله یکی ازاین دیپارتمنت ها میباشد. که اکنون درثبت وشمار این دیپارتمنت  13استاد وجود دارد که ازجمله چهارتن آن دارای درجه تحصیلی (Ph.D) ودارای رتبه علمی پوهنمل میباشد ودوتن ازاستادان کشورجمهوری عربی مصرکه دارای مقطع تحصیلی (Ph.D) میباشند به این دیپارتمنت درامورتدریسی همکاری دارند ودربرنامه فوق لسانس میتوان ازاین استادان درپیشبرد تدریس برنامه ماستری استفاده نمود.

کتابخانه : دیپارتمنت زبان عربی داری یک کتابخانه کوچک می باشدکه به سطح تحصیلات دوره لسانس می باشد ونیاز به توسعه ازنظر جای, اتاق وکتب مسلکی میباشد. سفارت جمهوری عربی مصرآماده شده است که هرنوع کتب مسلکی رابه این دیپارتمنت تدارک ببیند وبرای تدویر برنامه صنوف درسی وجود دارد ودفتر برای این دیپارتمنت ضروری است ودرصورت توجه پوهنحی ومقام محترم پوهنتون این دفتر درچوکات این پوهنحی تدارک شده میتواند.

دردیپارتمنت عربي, پروجکتور, مبل وفرنیچر, کمپیوتر, پرنتر, وماشین فوتوکاپی وجود دارد. ونیازمندیهای بعدی در آخر سند پالیسی ضمیمه بودیجه ذکر گردیده, نصاب تحصیلی مطابق معیارهای علمی واکادمیک کشورهای اسلامی؛ در جو رقابتی با موسسات تحصیلات عالی خصوصی برای استادان محترم حق الزحمه تدریس مناسب درنظر گرفته شده است.

تقویم اکادمیک:

الف: رشته تحصیلی: این برنامه در دیپارتمنت عربی مطابق نیازمندیهای جامعه, فهم وبرداشت درست از مفاهیم قرآن کریم, شناخت ادب اسلامی, معرفت زبان عربی, وتحکیم روابط با کشورهای عربی ایجاد میگردد.

ب ــ دوره تحصیلی: برنامه ماستری زبان وادبیات عربی دوسال (چهارسمستر) می شد. هرسال تحصیلی به دوسمستر تقسیم میگردد. هرسمستر16هفته وهرساعت درسی مطابق سستم کریدیت 50 دقیقه میباشد که در وقت رسمی ویا بعد از وقت رسمی به شکل حضوری تدویر می یابد.برنامه هرسال درشروع ماه حمل به دروس خویش آغازمینماید.محصلان این برنامه با در نظرداشت تکمیل نصاب حاضری (هشتاد فیصد), اخذ نمره کامیابی درهرمضمون 60 نمره, پوره نمودن 50 کریدیت, ودفاع موفقانه تیزس فراغت حاصل مینمایند. برای نوشتن تیزیس وارایه سمینار رهنمود مشخص ترتیب وبرای محصلان برنامه توزیع میگردد.

نتایج متوقعه آموزشی:

افغانستان منحیث یک کشور روبه انکشاف نیازمند تربیه کادرهای جوان درجهت انکشاف مادی ومعنوی جامعه میباشد. علت اساسی بسا ازمشکلات ما, سطح پایین خدمات عامه, بی عدالتی اجتماعی وسویه علمی پایین به شمار می رود. با تدویر برنامه ماستری توقع برده میشود:

الف ــ : کادرهای مسلکی وآگاه تربیه میگردد

ب ــ : زبان وادبیات عربی به صورت علمی وعملی فراگرفته میشود

ج ــ : آشنای باپیشرفت های زبان وادبیات عربی میسرمیگردد

د ــ : شناخت مکتب های ادبی؛ به ویژه شناخت ادب اسلامی فراهم میگردد

ه ــ : شناخت میتودولوژی فراگیری علوم ومعارف عربی بدست می آید.

ساختار نصاب تحصیلی:

نصاب تحصیلی برنامه ماستری دررشته زبان وادبیات عربی, با درنظرداشت نصاب تحصیلی پوهنتونهای مختلف جهان, به سستم کریدیت دردوبخش ادب شناسی وزبان شناسی عیارگردیده که مجموعا مستلزم تکمیل نمودن 46 کریدیت میباشد. کورسهای نصاب درسی طوری انتخاب شده اند تا ارتقای سطح دانش ومهارت ها راباعث گردیده, تخصص وظرفیت مسلکی شاملان برنامه را بلند ببرند. نصاب تحصیلی برنامه ماستری دررشته عربی, پوهنحی زبان وادبیات به طورمختصردرجدول  ذیل نشان داده میشود.

(جدول کریکولم نصاب تحصیلی برنامه ماستری در زبان عربی برای سال 1393)

المنهج الدراسي لمرحلة الماجستير في اللغة العربية مطابقا لنظام الساعات

                         السنة الأولی (الفصل الأول) سال اول (سمستر اول)

الملاحظة

عدد الساعات

عدد الساعات (تعداد كريدت)

رقم المادة

(كود نمبر)

 المادة (مضمون)

ت

 

4

2

LL.AR- 1001

النحو -1

1

 

4

2

LL.AR - 1002

الصرف - 1

2

 

4

2

LL.AR - 1003

الأدب العربي -1

3

 

4

2

LL.AR - 1004

نصوص من النقد القديم

4

 

4

2

LL.AR - 1005

فقه اللغة

5

 

4

2

LL.AR - 1006

البلاغة العربية - 1

6

 

24

12

 

 

 

السنة الأولی (الفصل الثاني) سال اول (سمستر دوم)

الملاحظة

عدد الساعات

عدد الساعات (تعداد كريدت)

رقم المادة

(كود نمبر)

 المادة(مضمون)

ت

 

4

2

LL.AR - 2007

النحو -2

1

 

4

2

LL.AR - 2008

الصرف - 2

2

 

4

2

LL.AR - 2009

الأدب العربي -2

3

 

4

2

LL.AR - 2010

النقد الحديث (شعر)

4

 

4

2

LL.AR - 2011

علم اللغة - 1

5

 

4

2

LL.AR - 2012

البلاغة العربية - 2

6

 

24

12

 

 

 

السنة الثانية (الفصل الثالث) سال دوم (سمستر سوم)

الملاحظة

عدد الساعات

عدد الساعات (تعداد كريدت)

رقم المادة

(كود نمبر)

 المادة (مضمون)

ت

 

4

2

LL.AR - 3013

النحو - 3

1

 

4

2

LL.AR - 3014

علم اللغة - 2

2

 

4

2

LL.AR - 3015

الأدب العربي - 3

3

 

4

2

LL.AR - 3016

النقد الحديث (نثر)

4

 

4

2

LL.AR - 3017

الأدب المقارن

5

 

4

2

LL.AR - 3018

قاعة البحث اللغوي والأدبي

6

 

24

12

 

 

 

السنة الثانية (الفصل الرابع) سال دوم (سمستر جهارم)

الملاحظة

عدد الساعات

عدد الساعات (تعداد كريدت)

رقم المادة

(كود نمبر)

 المادة(مضمون)

ت

 

4

2

LL.AR - 4019

الدراسات البلاغية حول القرآن الكريم

1

 

4

2

 

 

 

مجموع الكريدات:44

 

6

LL.AR - 4020

البحث التكميلي

 

شرايط پذيرش محصلان:

محصلان با درنظرداشت لایحه مافوق لسانس باشرایط ذیل دربرنامه ماستری پذیرفته میشوند.

1ــ داشتن دیپلوم معتبر لیسانس ازرشته عربی

2ــ داشتن توان وامکانات پرداخت حق الشمول وحق التحصیل برنامه

3ــ اعضای کادرعلمی پوهنتون های دولتی نيز مكلف به پرداخت حق التحصیل وحق الشمول میباشند.

5ــ داشتن 75درصداوسط نمرات دوره لسانس .

6ــ تکمیل نمودن حداقل 65 نمره درامتحان شمولیت که ازطریق بورد ماستری اخذ میگردد.

7ـ‌ داشتن تذكره افغاني، ودر صورت كه از كشور خارجي باشد داشتن پاسپورت قانوني شرط است.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا