نصاب تحصیلی پوهنځی محیط زیست

پوهنځی محیط زیست دارای سه ديپارتمنت بوده که عبارت اند از: علوم محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و مدیریت حوادث. تفصیل دیپارتمنت ها طور ذیل ارایه میگردد:

 

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا