برنامه ماستری زبان و ادبیات فارسی‌ دری

پوهنتون کابل به مثابۀ نخستین پوهنتون مادر (85) سال پیش از امروز در منطقه شروع به فعالیت کرد که دانشکدۀ زبان و ادبیات و علوم بشری نیز (82) سال پیش در کادر تشکیلاتی این نهاد علمی فعالیت خودرا آغاز نمود. دیپارتمنت‌های فارسی‌دری و پشتو از نخستین نهادهای ساختار ملی دانشکدۀ زبان و ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل بودند که هرکدام (82) سال سابقه علمی و آموزشی در سطح کشور را دارا می‌باشند.

 نخستین برنامۀ ماستری زبان و ادبیات فارسی‌دری و پشتو در سال 1356 خورشیدی در زمان حکومت داوؤد شروع به فعایت نمود. با فراغت دورۀ اول در سال 1358 و آمدن تحول در کشور برنامۀ ماستری متوقف گردید. بنابرآن در زمان حزب دیموکراتیک خلق دوباره این برنامه به فعالیت آغاز و دو دوره محصلان از آن فارغ التحصیل گردیدند. بنابر مشکلات سیاسی این برنامه دوباره متوقف و در 16 حوت سال 1382 خورشیدی آغاز گردید.

خوشبختانه در طی (1۸) سال اخیر ۱۲ دوره که جمعا ً بیشتر از (300) تن می‌گردد از دیپارتمنت دری سند فراغت مقطع ماستری به دست آورده اند که عنقریب دوره (13) آن نیز از دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی‌دری فارغ خواهند شد.

اهداف برنامه ماستری زبان و ادبیات فارسی‌ دری

هدف برنامۀ تحصیلی دورۀ ماستری زبان و ادبیات فارسی چند بعدی بوده و طوری طراحی شده است تا زمینۀ تحصیلات و آموزش بالاتر از سطح دورۀ لیسانس را برای دانشجویان ذکور و اناث این رشته فراهم کند. تا آنان سطح دانش مسلکی و تخصصی شان را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری ارتقا دهند. این برنامه زمینۀ آموزش عالی‌تر را برای کسانی فراهم می‌نماید که همین اکنون به حیث استاد در بخش زبان و ادبیات در مؤسسات تحصیلی عالی کشور مشغول تدریس و انجام وظیفه هستند. همین‌گونه آنان که می‌خواهند تا درجۀ تحصیل و مهارت‌های علمی و عملی شان را در زمینۀ زبان و ادبیات بلند برند، می‌توانند از برنامه‌های آموزشی آن استفاده نمایند.

 در نصاب درسی این برنامه (پروگرام) جنبه‌های آموزشی و هم عملی آن توجه صورت گرفته تا  شاگردان              این برنامه بتوانند به سهولت اطلاعات و معلومات علمی را در زمینۀ زبان و ادبیات کسب کنند. محصلان که در این برنامه اشتراک می‌نمایند مکلف به پرداخت فیس طبق لایحۀ ماستری وزارت تحصیلات عالی می‌باشند.

دیدگاه

دیدگاه برنامه ماستری دیپارتمنت زبان و ادبیات عبارت از ارتقابخشی و افزایش مهارت‌های جوانان دانشجو در عرصۀ زبان و ادبیات کشور می‌باشد . این برنامه کادرهای متخصص و کارشناس و مسلکی را در عرصۀ ادبیات شناسی و زبان‌شناسی تربیه و پرورش می‌دهد و یک ساحه جدید مطالعه و تحقیق را در زمینۀ آثار ادبی تحلیل (شعر و نثر) برای پوهنتون‌های کشور و ارتقای دانش‌های مسلکی آنان و رشد فرهنگ زبان و ادبیات فارسی دری فراهم می‌سازد.

ماموریت

برنامه ماستری که در چوکات دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات تأسیس گردیده ماموریت دارد تا مهارت‌های دانشجویان را در رشته زبان و ادبیات فارسی دری بالا ببرد. همچنان این برنامه مسؤولیت تربیه کارشناسان و مدرسان را در عرصه ادب‌شناسی، زبان‌شناسی، فن ویراستاری، آفرینش آثار ادبی و هنری را نیز به عهده دارد.

اهداف اساسی

هدف و مقصد پروگرام ماستری فارسی دری آماده ساختن دانشجویان و استادان پوهنتون‌ها بوده تا آنان مهارت و شایسته‌گی‌های لازم را در زمینۀ دانش مسلکی و ادبی کسب نمایند. و از این طریق یک دسته از استادان ماهر و وارد در عرصۀ دانش تخصصی در کشور آماده گردند تا مطالعات فرهنگی دولت و جامعه از طریق تربیه کادرهای تعلیم دیده و وارد فراهم شود.

 اهداف عمدۀ برنامه ماستري  زبان وا دبیات فارسی دری قرار ذيل اند:

شایستگی لازم برای این برنامه (پروگرام) شامل بخش‌های زیر است:

- رهبری و مدیریت امور ادبی و فرهنگی در بخش‌های مختلف دولتی؛

-کسب مهارت و توانایی کمک کردن در پالیسی‌های فرهنگی و ادبیات کشور؛

- مهارت در زمینه دانش‌های ادبی و زبانی، تقویۀ استعداد مطروحه ادبی بلالقوه جوانان کشور؛

- ارتقای سطح دانش معیاری استادان و جوانان کشور از دانش‌های ادبی و زبان‌شناسی منطقه و جهان.

- شناخت تحلیل و تحقیق وضعیت فرهنگی و ادبی کشور؛

          - پخش و ارزیابی پالیسی‌های تطبیق شدۀ ادبی و فرهنگی؛

- کسب توانمندی در انکشاف و رشد برنامه‌های تحصیلی و تعلیمی کشور؛

          -  سهم‌گیری در پیاده کردن میتود و روش‌های بهتر تعلیمی.

 

اعضای کمیته برنامه ماستري زبان و ادبیات فارسی دری

شماره

اسم

تخلص

رتبه علمی

رشته تحصیل

درجه تحصیل

1

راحله

حمیدزی

پوهندوی

زبان‌شناسی

داکتر

2

عظیمه

مجید

پوهاند

زبان‌شناسی

داکتر

۳

سید اکرام‌الدین

حصاریان

پوهاند

ادبیات فارسی دری

داکتر

۴

 محمد یونس طغیان

ساکایی

پوهاند

//

داکتر

۵

نظر محمد

بهروز

پوهندوی

//

داکتر

 

هـ: نصاب تحصیلی برنامه ماستری زبان و ادبیات فارسی دری

 

سال اول ـ سمستر اول

مجموع ساعات

تعداد کریدت

کد درسی

استاد مضمون

مضمون

شماره

32

2

4001

پوهاند دکتور حصاریان

متون نظم عرفانی

1

32

2

4002

دکتور شاه‌ ولی‌الله ادیب

عربی

2

32

2

4003

پوهانددکتور عظیمه مجید

دستور تاریخی

3

32

2

4004

پوهاند دکتور ساکایی

متون نظم حماسی

4

32

2

4005

پوهندوی دکتور بهروز

متون  تعلیمی

5

تعدادکریدت                                                                                                            10

سال اول – سمستر دوم

مجموع ساعات

تعداد کریدت

کد درسی

استاد مضمون

مضمون

شماره

32

2

4006

پوهندوی دکتور بهروز

متون بلاغی

1

32

2

4007

پوهانددکتور ساکایی

متون تاریخی

2

32

2

4008

پوهندوی دکتور حمیدزی

تیوری زبانشناسی

3

32

2

4009

پوهاند دکتور حصاریان

متون نظم غنایی

4

32

2

4010

پوهندوی دکتور وفایی

تاریخ جهانگشایی

5

تعدادکریدت                                                                                                                  10

 

سال دوم ـ سمستر اول

مجموع ساعات

تعداد کریدت

کد درسی

استاد مضمون

مضمون

شماره

32

2

4011

پوهندوی دکتور قویم

ادبیات تطبیقی

1

32

2

4012

پوهندوی دکتور عارف

فلکور شناسی

2

32

2

4013

پوهانددکتور مجید

معنا شناسی

3

32

2

4014

پوهنوال دکتور ساکایی

متون حماسی

4

32

2

4015

پوهندوی دکتور وفایی

مقامات حمیدی

5

تعدادکریدت                                                                                                          10

 

سال دوم ـ سمستر دوم

مجموع ساعات

تعداد کریدت

کد درسی

استاد مضمون

مضمون

شماره

32

اختیاری

4018

پوهانددکتور یمین

روش تحقیق

1

تعدادکریدت                                                                                                            32               

گالری رسانه

ورکشاپ سه روزه برای محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبا توسط استاد (Dr. Edmund Chow) ایدمند چاو مهمان کشور سنگاپور پایان یافت.

سیستم تصفیه آب بعد از ۳۰ سال وقفه دوباره برای آبیاری فضای سبز محیط پوهنتون کابل فعال و مورد استفاده قرار گرفت. گزارش کامل در راپور ویدیویی تهیه شده توسط آمریت نشرات پوهنتون کابل.

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید