پیام معاون علمی پوهنتون کابل

نهایت مسرت دارم که منحیث معاون علمی پوهنتون کابل بصورت موثر در خدمت محصلین و استادان قرار دارم تا نیاز های آموزشی آنها برآورده گردد. پوهنتون کابل در سال 1311 با تاسیس پوهنځی طب سفر علمی و اکادمیک خود را آغاز کرد. با گذشت هر سال، پوهنتون کابل با تاسیس پوهنځی ها و دیپارتمنت های جدید به کمک جامعه جهانی به پیشرفت های خوب نایل گردید. در حال حاضر، 22 پوهنځی و 101 دیپارتمنت میزبان حدود 25000 محصل میباشد که توسط 896 استاد شایسته و متخصص رشته که اکثریت آنها دارای تحصیلات دکتورا و ماستری از پوهنتون های معتبر بین المللی میباشند تدریس میگردد.

پنج هدف سترگ استراتیژیک، ارتقای کیفیت تدریس، پاسخگو به نیازمندی های اجتماعی-اقتصادی کشور، رضایت محصلین، تبدیل شدن به یک پوهنتون کاملاٌ دولتی مستقل، و تبدیل پوهنتون کابل از یک پوهنتون دانش محور به یک پوهنتون تحقیق محور، تولید دانش، تولید ثروت و کارآفرین در محراق توجه ما قرار دارد.

با تغییر سریع در ساینس و تکنالوژی و افزایش نیازمندیهای جامعه، ما بصورت مستمر و پایدار به تجدید و بازنگری نصاب های تحصیلی خویش مبادرت ورزیده که بتواند ارائه آموزش با کیفیت را ضمانت نماید و هر برنامه ما معیار های معتبر جهانی را تامین کند. به همین خاطر است که موفق به انکشاف و ارائه 68 برنامه لیسانس، 21 برنامه ماستری و دو برنامه دکتورا گردیده ایم. علاوتاً، یک سلسله فعالیت های فرا نصاب نیز ارائه  میگردد که سبب شکل گیری های فزیکی و فکری محصلین ما میگردد.

مزیداً، پوهنتون کابل همکاریها و توامیت ها را با بخش های کسب و کار، حکومت و سایر نهاد های تحصیلی و تحقیقاتی را در داخل و خارج کشور بوجود آورده است. تلاش استادان و کارمندان متعهد ما و تعهد شخص اینجانب بخاطر کمک به محصلین درجهت تخلیق ایده های بکر، دانش و مهارت بخاطر منفعت جامعه صورت میگیرد.

به نمایندگی از جامعه پوهنتون کابل، اینجانب به محصلین عزیز خویش اطمینان میدهم که ما متعهد هستیم تا شما را در جهت تحقق اهداف تان کمک نماییم و جامعه پوهنتون به دست آوردهای شما افتخار مینماید.

پوهاند محمد شفیع شریفی

معاون پوهنتون در امور علمی

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل