ورود محصلان جدیدالشمول

ورود محصلان جدیدالشمول از طریق کانکور در بخش های روزانه ، شبانه ، اختصاصی چهارده پاسان ، دارالعلوم ها و مدارس دینی سالانه در پوهنتون کابل جذب وعملا بدروس خویش به پوهنحی های مختلف ادامه میدهند . ثبت نام واساس شمولیت محصلان جدیدالشمول ازطریق امریت امورمحصلان صورت میگرد که طبق لایحه وظایفش را دربخش   ( ثبت نام انلاین محصلان جدیدالشمول به اساس ای دی نمبر ، ثبت شهرت مکل محصل جدیدالشمول به سیستم ، ثبت سوانح محصلان جدید الشمول ، ثبت ریکارد محصل جدبدلشمول در پوهنحی مربوطه ،  اطلاع دهی برای  محصلان که تازه به پوهنتون وارد میشود ، امورپوهنتون شناسی یا معرفی پوهنتون کابل ونظم ونسق محصلان را اززمان ورود تا زمان فراغت انان بر دوش دارد . و معرفی محصلان جدیدالشمول  به پوهنحی های مربوطه شان .