نصاب درسی

نصاب دیپارتمنت ها

 

مضامین پیش شرط

 

 

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

 

ساعات های کریدیت

کریدیت

 

مجموع کریدیت

 

کتګوریها

 

کود نمبر

 

مضامین

 

شماره

 

نظری

عملی

نظری

عملی

 

دیپارتمنت زولوژی

زولوژی عمومی

بیولوژی

بوتانی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B3.2

بیولوژی حجره

1

زولوژی عمومی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B3.3

زولوژی غیرفقاریه

 

زولوژی عمومی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B4.3

زولوژی فقاریه

2

زولوژی عمومی

هستولوژی و بیوشیمی

بیولوژی

48

16

3

1

8

اساسی

B5 .2  Ku

فزیولوژی حیوانی 1+2

3

زولوژی عمومی

کیمیای عمومی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B5.3

مایکروبیولوژی

4

زولوژی عمومی

کیمیای عمومی

مایکروبیولوژی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B6.4

پرازیتولوژی

5

زولوژی عمومی فزویولوژی حیوانی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B7.2

اناتومی مقایسوی

6

مایکروبیولوژی

بیولوژی

زولوژی

32

16

2

1

3

اساسی

Ku.B6.3

ویرولوژی

7

زولوژی عمومی

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B7.1

انتومولوژی

 

8

زولوژی فقاریه و غیرفقاریه

بیولوژی

زولوژی

32

16

2

1

3

اساسی

Ku.B8.6

جغرافیه حیوانی

9

انتومولوژی عمومی و زولوژی غیرفقاریه

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B8.2

انتومولوژی تطبیقی

10

 

 

496

176

31

10

46

مجموعه کریدیت ها

                         

 

 

 

مضامین پیش شرط

 

 

 

پوهنځی و دیپارتمنت که عهده دار تدریس

 

 

ساعات های کریدیت

کریدیت

 

مجموع کریدیت

 

کتګوریها

 

کود نمبر

 

مضامین

 

شماره

 

نظری

عملی

نظری

عملی

 

دیپارتمنت نباتات

نباتات عمومی و اناتومی مورفولوژی

بیولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

B3 .1  Ku.

سیستماتیک نباتی 1

1

نباتات عمومی و اناتومی مورفولوژی

بیولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B4.1

سیستماتیک نباتی 2

2

نباتات عمومی

بیولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B4 .2

اناتومی مورفولوژی

3

نباتات عمومی، اناتومی مورفولوژی و سیستیماتیک نباتی

بیولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku. B5.1

فزیولوژی نباتی 1

4

نباتات عمومی، اناتومی مورفولوژی و سیستیماتیک نباتی

بیولوژی

48

16

3

1

4

اساسی

Ku.B6.1

فزیولوژی نباتی 2

5

زولوژی عمومی

بیولوژی

32

16

2

1

3

اساسی

Ku.B5.4

هستولوژی

6

نباتات عمومی و سیستیماتیک نباتی

بیولوژی

32

16

2

1

3

اساسی

Ku.B7.7

مایکولوژی

7

نباتات عمومی و اناتومی مورفولوژی

بیولوژی

32

16

2

1

3

اساسی

Ku.B8.6

امبریولوژی نباتی

8

زولوژی فقاریه و ایکالوژی

بیولوژی

16

16

1

1

2

اساسی

Ku.B8.6

محافظت طبیعت

9

نباتات عمومی

بیولوژی

16

16

1

1

2

اساسی

Ku.B8.5

نباتات مفیده

10

نباتات عمومی و زولوژی عمومی

 

16

16

3

 

3

اساسی

Ku.B7.8

ایکالوژی

11

 

 

384

160

25

10

36

مجموعه کریدیت ها

                             

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا