تحصیلي نصاب

د ډیپارټمنټونو نصاب

 

د شرط وړ مضمونونه

 

 

 

د تدریس مسوول پوهنځی او ډیپارټمنټ

کرېډېت ساعتونه

کرېډېټ

 

د کرېډېټونو مجموعه

 

کټګوري

 

کوډ نمبر

 

مضمونونه

 

شمېره

 

نظري

عملي

نظري

عملي

زولوژي ډیپارټمنټ

عمومي زولوژي

بیولوژي

بوتاني

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B3.2

د حجرې بیولوژي

1

عمومي زولوژي

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B3.3

غیرفقاریه زولوژي

 

عمومي زولوژي

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B4.3

فقاریه زولوژي

2

عمومي زولوژي

هستولوژي او بیوشیمي

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

B5 .2  Ku

حیواني فزیولوژي

3

عمومي

زولوژي

عمومي

کیمیا

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B5.3

مایکرو

بیولوژي

4

عمومي زولوژي

عمومي

کیمیا

مایکروبیولوژي

بیولوژی

زولوژی

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B6.4

پرازیټولوژي

5

عمومي زولوژي فزویولوژي حیواني

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B7.2

مقایسوي اناتومي

6

مایکروبیولوژي

بیولوژي

زولوژي

32

16

2

1

3

اساسي

Ku.B6.3

ویرولوژي

7

عمومي زولوژي

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B7.1

انتومولوژي

8

فقاریه او غیرفقاریه زولوژي

بیولوژي

زولوژي

32

16

2

1

3

اساسي

Ku.B8.6

حیواني جغرافیه

9

عمومي انتومولوژي او غیرفقاریه زولوژي

بیولوژي

زولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B8.2

تطبیقي انتومولوژي

10

 

 

496

176

31

10

41

د کرېډېټون مجموعه

                         

 

 

 

 

 

 

د شرط وړ مضمونونه

 

 

 

د تدریس مسوول د پوهنځي او ډیپارټمنټ

دکرېډېت ساعتونه

کرېډېټ

 

د کرېډېټونو مجموعه

 

کټګورۍ

 

کود نمبر

 

مضمونونه

 

شمېره

 

نظري

عملي

نظري

عملي

د نباتاتو ډیپارټمنټ

عمومي نباتات او اناتومي مورفولوژي

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

B3 .1  Ku.

نباتي سیسټماټیک 1

1

عمومي نباتات او اناتومي مورفولوژي

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B4.1

نباتي سیسټماټیک 2

2

عمومي نباتات

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B4 .2

اناتومي مورفولوژي

3

عمومي نباتات، اناتومي مورفولوژي او  نباتي سیسټماتیک

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku. B5.1

نباتي فزیولوژي 1

4

عمومي نباتات، اناتومي مورفولوژي او نباتي سیسټماتیک

بیولوژي

48

16

3

1

4

اساسي

Ku.B6.1

نباتي فزیولوژي 2

5

عمومي زولوژي

بیولوژي

32

16

2

1

3

اساسي

Ku.B5.4

هستولوژي

6

عمومي نباتات او نباتي سیسټماتیک

بیولوژي

32

16

2

1

3

اساسي

Ku.B7.7

مایکولوژي

7

عمومي نباتات او اناتومي مورفولوژي

بیولوژي

32

16

2

1

3

اساسي

Ku.B8.6

نباتي امبریولوژي

8

فقاریه زولوژي و ایکالوژي

بیولوژي

16

16

1

1

2

اساسی

Ku.B8.6

طبیعت ساتنه

9

عمومي نباتات

بیولوژي

16

16

1

1

2

اساسی

Ku.B8.5

ګټورنباتات

10

عمومي نباتات او عمومي زولوژي

 

16

16

3

 

3

اساسی

Ku.B7.8

ایکالوژي

11

 

 

384

160

25

10

36

د کرېډېټونومجموعه

                             

 

 

 

گالری رسانه

کابل پوهنتون د نارینه محصلینو په لیلیه کې د اوبو فلتر کولو دوه پایې ماشینونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول

د کابل پوهنتون په انګړ کې په ۱۲ جریبه ځمکه کې د محصلینو پارک د جوړیدو کار پیل شو

د کابل پوهنتون د ښایسته انګړ د ۱۴۰۲هـ ل کال پسرلنی انځوریز آلبوم

د کابل پوهنتون استادانو ته د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ ندا محمد ندیم صاحب د وینا یوه برخه:

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فارغ التحصیل محصلینو د فراغت غونډې مراسم تر سره شول

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فراغت غونډې د عکسونو البوم

له نرم او ښایسته باران وروسته د کابل پوهنتون دښایسته انګړ د عکسونو البوم