نصاب درسی

نصاب :

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری مخابرات در طی هشت سمستر، 53 مضمون و 157 کریدت تنظیم گردیده است، لیست مضامین با تفکیک سمسترهای مربوطه، کود مضامین و کریدت های هر سمستر قرار ذیل است.

کریدت

نام کورس

کود

4

ریاضی  I

ICBS-0101

3

فزیک  I

ICBS-0102

3

مبادی انجنیری تیلیکمیونیکیشن

ICTC-0101

4

اساسات کمپیوتر

ICIS-0101

2

تاریخ معاصر افغانستان

ICBE-0102

2

انگلیسی  I

ICBE-0101

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0103

19

مجموعه کریدت های سمستر اول

3

ریاضی  II

ICBS-0201

3

فزیک  II

ICBS-0202

2

کیمیا

ICBS-0203

3

تحلیل سرکت برقی I

ICTC-0201

4

رسم تخنیک

ICTC-0202

2

انگلیسی II

ICBE-0201

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0202

18

مجموعه کریدت های سمستر دوم

3

ریاضی III

ICBS-0301

3

فزیک III

ICBS-0302

4

اساسات الکترونیک

ICTC-0301

4

تحلیل سرکت برقی II

ICTC-0302

4

سیستمهای توان

ICTC-0303

2

انگلیسی III

ICBE-0301

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0302

21

مجموعه کریدت های سمستر سوم

3

ریاضی  IV

ICBS-0401

4

انلوگ الکترونیک

ICTC-0401

4

خطوط انتقال و شبکه

ICTC-0402

3

دیجیتل الکترونیک

ICTC-0403

4

سیگنال ها و سیستمها

ICTC-0404

2

انگلیسی IV

ICBE-0401

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0402

21

مجموعه کریدت های سمستر چهارم

3

ریاضی V

ICBS-0501

4

سیستم‌های مخابرات انلوگ

ICTC-0501

4

مخابرات نوری

ICTC-0502

5

انتشار امواج و آنتن ها

ICTC-0503

2

بزنس کمیونیکیشن

ICBE-0501

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0502

19

مجموعه کریدت های سمستر پنجم

3

تیوری متریکس و متلب

ICBS-0601

3

سیستم‌های مخابرات دیجیتل

ICTC-0602

3

SS-7 و شبکه های هوشمند

ICTC-0605

4

دیتا کمیونیکیشن

ICTC-0604

4

اختیاری I

+

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0601

18

مجموعه کریدت های سمستر ششم

2

مدیریت پروژه

ICBE-0701

2

روش تحقیق

ICTC-0704

4

مایکرو ویف و ستلایت کمونیکیشن

ICTC-0703

4

شبکه های موبایل و سیلولر

ICTC-0701

4

کنترول سیستمها

ICTC-0705

4

اختیاری II

++

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0702

21

مجموعه کریدت های سسمستر هفتم

4

شبکه های موبایل و سیلولر پیشرفته

ICTC-0801

4

پروسس سیگنال های دیجیتل

ICTC-0802

2

اصول نظارت بر مخابرات و تعرفه ها

ICTC-0804

5

دیزان پروژه

ICTC-0805

4

اختیاری III

+++

1

ثقافت اسلامی

ICBE-0801

20

مجموعه کریدت های سمستر هشتم

157

مجموعه کریدت های هشت سمستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا