معرفی

تضمین کیفیت یکی از مسولیت های اساسی هر نهاد تحصیلی بشمار میرود، بنا ریاست پوهنتون کابل، معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت همواره در تلاش است تا کیفیت تدریس و اموزش در سطح این نهاد بلند رفته و پوهنتون کابل جایگاه اصلی اشرا دریافت نماید. پیشرفت و ترقی نهاد های علمی وابسته به تضمین کیفیت همان نهاد میشود، بدین لحاظ، آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کابل پلان استراتیژیک پنج ساله خویشرا در این عرصه تهیه و ترتیب داده تا رسیدن به اهداف مشخص را ساده تر بسازد.

پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت تطبیق پلان های  سالهای ۱۳۹۸-۱۴۰۲ را در شش شاخص عمده که شامل ظرفیت سازی محصلان، ارتفای ظرفیت استادان، تجدید نصاب تحصیلی، تطبیق نظارت سالانه و مرور دوره یی برنامه های علمی در سطح پوهنتون کابل، تکنالوژی معلوماتی و ارتقای ظرفیت کارمندان معین میسازد.

گالری رسانه

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل