دیپارتمنت ‌مدیریت ‌منابع‌ طبیعی

معرفی:

منابع‌طبیعی‌افغانستان، از استفادۀ بی‌رویه و پالیسی و وضعیت نظارتی که نتیجۀ اقتصاد ضعیف است؛ از مدیریت ضعیف و ناسازگارزمین و تهدیدات ‌امنیتی متأثر گردیده‌است. تخمیناً در حدود ۷۰-۸۰ فیصد افغان‌ها برای امرار حیات روزمره، بالای منابع طبیعی، از طریق زراعت، مالداری، و معدن‌کاری اتکاء می‌نمایند. افغانستان با مشکلات زیادی مدیریت‌منابع‌طبیعی روبرو است که از جمله، قطع جنگلات، صحرایی‌شدن، از بین رفتن تنوع حیات و زیستگاه‌های آن، آلودگی، حوادث‌طبیعی، شورشدن خاک از آبیاری، و تأثیرات سوء جنگ‌ها را نام برده می‌توانیم. از لحاظ جغرافیای تمام این مشکلات، بنابر محاط‌بودن افغانستان به خشکه، می‌باشد. مدیریت منابع‌طبیعی برای مهیاساختن یک اقتصاد قوی، انکشاف‌اجتماعی، و به میان‌آمدن صلح، حکومت‌داری‌خوب، و شفافیت، نقش عمده و همه‌جانبه را بازی می‌نماید. بدون در‌نظرداشت معیشت‌پایدار از سیستم‌های‌طبیعی، خانواده‌ها و جوامع به طرف آسیب‌پذیری قوی سوق داده‌شده اند، که در این نوع‌حالات سوابق‌جرمی نیز ازدیاد یافته است.

مدیریت و حفاظت منابع‌طبیعی، در نقطۀ مرکزی، جایی که مردم، ایکوسیستم طبیعی و مناظرطبیعی اتصال می‌یابد؛ قرار دارد. در افغانستان این همه باید شامل شناخت وابستگی جوامع و خانوده‌هایی که برای امرار حیات، صحت و تکثیر شان می‌گردد، شود.

انکشاف جاری صنعت در افغانستان از قبیل: زراعت، مالداری، معدن کاری، جنگل کاری، انرژی، و توریزم، برای کسانی نیازدارد، که به حیث ناظر، پالیسی‌سازان و مدیران‌منابع‌طبیعی، ایکوسیستم‌ها و مناظرطبیعی‌افغانستان کارکنند. دیپارتمنت مدیریت‌منابع‌طبیعی یک روش همه‌جانبۀ مدیریت‌منابع‌طبیعی را ترویج می‌دهد که بالای پایداری تمرکز می‌نماید. تمامی کسان‌ذی‌نفع را در سراسر برنامه‌ریزی مدیریت‌منابع‌طبیعی متصل می‌سازد. دیپارتمنت مدیریت‌منابع‌طبیعی بالای فهم و دانش‌تخنیکی ایکالوژی و منابع ساینسی تمرکز می‌نماید. به طور خاص آن، بالای ظرفیت آن‌جمله از منابع که انکشاف و زندگی انسان‌ها را دوام می‌بخشد. هدف لیسانس‌‌ مدیریت‌منابع‌طبیعی، تولید آن‌عده از فارغان است که توانایی مدیریت‌منابع‌طبیعی‌افغانستان را به طور سیستماتیک داشته‌باشد. این مدیریت‌ شامل جنبه‌های‌متعدد استعمال‌منابع‌طبیعی (بیوفزیکی، اجتماعی-سیاسی، و اقتصادی)، برآورده‌ساختن اهداف‌تولید و اهداف دیگر مصرف‌کنندگان‌مستقیم (مصؤونیت‌غذایی، سودآوری، ریسک‌پذیری)، و همچنان به حیث اهداف جامعه گسترده‌تر (کاهش‌فقر، رفاه نسل‌آینده، حفاظت محیط‌زیست) می‌شود . علاوه بر آن، درک ‌کردن خطرات‌جهانی، از قبیل تغییر اقلیم که می‌تواند، موجودیت و گسترش منابع‌طبیعی را متاثر سازد، نیز مهم شمرده می‌شود.             

۱. دیدگاه

دیپارتمنت مدیریت منابع طبیعی تحصیلات و آموزش های مسلکی با کیفیت و خدمات تحقیق عالی را با اصل کثرت رشته در زمینۀ مدیریت منابع طبیعی و انکشاف پایدار جهت تدوام و محیط سالم برای محصلین ارایه میکند.

۲. مأموریت

ایجاد و انتقال دانش از طریق آموزش و انجام تحقیقات در مدیریت منابع طبیعی.

۳. اهداف اساسی

دیپارتمنت مدیریت‌منابع‌طبیعی، دیپلوم تمرکز به محصل و سازندۀ مسلک را پیشنهاد می‌نماید که تیوری و عمل رادر تعادل قرار می‌دهد. هدف این دیپلوم این است که محصلان دارای درک وسیع از ابعاداجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و ایکالوژیکی چالش‌ها و مشکلات ‌منابع‌ طبیعی گردند. این نیاز به سواد و درک‌اساسی، در بخش علوم‌ طبیعی و قابلیت فیصله کردن به اساس مدیریت و پالیسی، در رشتۀ تخصصی منابع‌ طبیعی را دارد. با تکمیل نمودن این برنامه، محصلان قادر به انجام کارهای ذیل خواهند بود:

  • ایجاد، همکاری، و درک فیصله‌های مدیریت و طرح‌ریزی در مورد منابع‌طبیعی که اطلاعات مربوط به حالت ایکالوژیکی، فزیکی، اقتصادی و اجتماعی را مدغم و مشترکین مختلف را یک‌جا می‌سازد.
  • فعالیت به طور مستقل و یا هم به حیث عضو یک تیم، در تکمیل نمودن به موقع  کار پروژۀ مدیریت منابع‌طبیعی.
  • نشان دادن مهارت‌های رهبری، و مسلکی، در نگرش و کارکرد.
  • به دست آوردن و تجزیۀ ارقام ‌ابعاد ‌ایکالوژیکی، اجتماعی، و اقتصادی یا سیاسی منابع‌طبیعی، همرای مهارت‌های مرکزی در تکنالوژی کمپیوتر و سیستم‌معلوماتی‌جغرافیایی.
  • تسلط به زبان‌ ‌ملی و انگلیسی، در تکلم و نوشتار به گونۀ مسلکی، جهت تکلم و برقراری ارتباط، با یک گروپ مشخص و مردم عام کشور.
  • اعمال مفاهیم‌تعلیمی، تیوری و تحقیقی‌جدید، برای رفع چالش‌های مدیریت‌عملی بالای محصلانی که یک منبع‌طبیعی‌مشخص را تحت تمرکز قرار میدهند.

 نصاب تحصیلی (مضامین تخصصی)

66

999

گالری رسانه

ورکشاپ سه روزه برای محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبا توسط استاد (Dr. Edmund Chow) ایدمند چاو مهمان کشور سنگاپور پایان یافت.

سیستم تصفیه آب بعد از ۳۰ سال وقفه دوباره برای آبیاری فضای سبز محیط پوهنتون کابل فعال و مورد استفاده قرار گرفت. گزارش کامل در راپور ویدیویی تهیه شده توسط آمریت نشرات پوهنتون کابل.

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید