دیدگاه و مأموریت

دیدگاه کمیته ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل:

ارتقای پوهنتون کابل به یک نهاد با اعتبار ملی و بین المللی و بلند بردن کیفت تدریس،  دنبال نمودن نورم های قبول شده جهت موثریت و دستاوردهای علمی؛

ماموریت کمیته ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل:

تسریع پروسه­­ی ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل و همکاری پوهنحی ها در دستیابی به بالاترین سطوح ملی و بین المللی و نایل شدن به موفقیت های آموزشی؛

گالری رسانه

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل