ارزش های استراتیژیک تضمین کیفیت در پوهنتون کابل:

پلان استراتژیک کنونی، فعالیت های انکشافی کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کابل  را در پنج سال آیندۀ  در شش بخش اساسی مشخص میسازد و هر بخش اهداف مشخص خود را داراست. بخش های اساسی شامل:

  • ظرفیت سازی محصلان
  • بهبود کیفیت تدریس
  • تطبیق نظارت سالانه پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل و تطبیق مرور دوره یی
  • تجدید و بروز سازی نصاب
  • تکنالوژی معلوماتی
  • ارتقای ظرفیت کارمندان

گالری رسانه

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل