آمریت امور استادان

آمریت امور استادان یکی از عمده‌ترین و حساس‌ترین آمریت‌های پوهنتون کابل است که در خصوص مراودت‌های استادان، برنامه‌های کادری و انکشاف نیروی متخصص کادری تمرکز دارد. در تشکیل آمریت امور استادان، علاوه بر آمر استادان؛ مدیریت استادان نیز وجود دارد که در زمینۀ حمایت و همکاری با آمر استادان در طی مراحل اسناد، حفظ و نگهداری اسناد مربوط به استادان و غیره وظایف محولۀ این آمریت، فعالیت‌ می‌کند.

اهم وظایف آمر امور استادان پوهنتون کابل قرار زیر تصریح می‌گردد: بررسی و تدقیق اسناد اعضای کادر علمی جهت تقرر و طی مراحل آن از طریق جلسۀ کمیتۀ تقرر و انفکاک پوهنتون؛ تنظیم و تدویر جلسات مربوط به تقرر اعضای کادر علمی و اجرای وظایف منشی در جلسۀ یادشده؛ تکمیل، ثبت، حفظ و طی مراحل اسناد تقرر اعضای کادر علمی برحسب قانون تحصیلات عالی ملکی؛ بررسی و تکمیل اسناد مربوط به ترفیع استادان برحال از طریق کمیته‌های مختلف و شورای علمی پوهنتون؛ تنظیم و تشریک اجندای شورای علمی پوهنتون و زمینه‌سازی تدویر جلسات متواتر شورای علمی پوهنتون؛ تنظیم و ترتیب فهرست استادان در حال تقاعد و طی مراحل آن از طریق مجرای اصولی آن؛ و سایر وظایفی که در پرتو قانون تحصیلات عالی ملکی به آن محول شده است.

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا