ظرفیت سازی محصلان در پوهنتون کابل

هدف: بلند بردن سطح کارایی محصلان و آماده ساختن آنها برای مشاغل اینده شان.

یکی از اهداف مهم در پوهنتون کابل بلند بردن ظرفیت محصلان میباشد و حصول اطمینان از اینکه تمام شان با دانش و مهارت های ضروری جهت موفقیت بیشتر در عرصه کاری شان فارغ میگردند. این یکی از بخش های مهم پلان استراتیژیک را تشکیل میدهد زیرا ظرفیت سازی محصلان منجر به موفقیت و پیشرفت پوهنتون میگردد. برعلاوه، ظرفیت سازی محصلان باعث میشود تا در عرصه های مختلف کاری موفق باشند.

جهت رسیدن به این هدف، فعالیت ها و استراتیژی های مختلف  انجام داده میشود که شامل:

  • همکاری تحقیقی
  • همکاری مبنی بر چالش ها
  • دسترسی به معلومات
  • پروگرام های معاوضوی برای محصلان
  • پروگرام های خدمات اموزشی

۱.۱همکاری تحقیقی

تحقیق یکی از موارد مهم در تمامی نهاد های علمی بشمار رفته و محصلان باید بیاموزند که چیگونه برای مشکلات متفاوت راه حل های مناسب ذریعه  انجام دادن تحقیقات علمی پیدا نمایند. همکاری تحقیقی در پوهنتون کابل محصلان را کمک مینماید تا نظریات و مهارت هایشانرا شریک سازند تا بهتر بیاموزند.

اصطلاح همکاری تحقیقی ارتباط به مشارکت مساویانه بین پوهنحی ها و یا دو گروپ تحقیقی در دیپارتمنت های متفاوت میگیرد تا محصلان با هم مشترکانه تحقیق نمایند و نظریات و تجارب شانرا شریک سازند. این امر باعث پیشرفت مهارت های تحقیقی محصلان میگردد.

تطبیق این موضوع از سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی آغاز خواهد گردید.

۱.۲همکاری مبنی بر چالش ها

شیوه موثر دیگر جهت بلند بردن ظرفیت محصلان تطبیق و درنظرگیری همکاری مبنی بر چالش ها میباشد. این بخش دربرگیرنده تغییر در نقش استاد از انتقال دهنده معلومات به تسهیل کننده و رهنمای محصلان میباشد. همکاری مبنی بر چالش ها ارتباط مستقیم با شیوه تدریس استادان و همچنان نصاب تحصیلی دارد و درنظرگیری بعضی مراحل نیز ضروری میباشد. از انجاییکه نصاب شامل مشکلات است که از دستاورد های محصلان سرچشمه میگیرد، مهارت حل مساله، استراتیژی یادگیری خودی، و مهارت های مشارکت گروپی همه و همه استراتیژی های مبنی بر مشکلات را تکثیر مینماید که باید در زندگی کاری درنظر گرفته شود.

استراتیژی های مرتبط به این بخش در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تطبیق خواهد گردید.

۱.۳دسترسی به معلومات

جهت دستیابی به این مساله، تطبیق بعضی استراتیژی ها و فعالیت ها ضروری میباشد. برنامه های آموزشی یا Tutorial میتواند منحیث وسیله آموزشی در این عرصه استفاده شود. بحث های دورهمی یا Panel Discussions هم یکی از شیوه های موثر جهت دسترسی به معلومات میباشد. برای تطبیق آن نیاز است تا افراد موفق دعوت شوند و با محصلان جر و بحث های علمی داشته باشند. بحث نمودن با افراد موفق انگیزه مثبت به محصلان داده و معلومات کافی در عرصه های مختلف و مرتبط حاصل مینمایند.

برنامه های کارآموزی زمستانی نیز شیوه دیگر دسترسی به معلومات است. استفاده از این شیوه به محصلان کمک میکند تا بیرون از پوهنتون مخصوصا در جریان تعطیل کار نمایند و تجارب کافی کسب نمایند. کاراموزی موثر فرصت مناسب به محصلان است تا دانش ، مهارت ها و تجارب شانرا بشکل عملی تمرین نمایند.

برنامه های آموزشی، بحث های دورهمی و برنامه های کاراموزی بخش پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل بوده و تطبیق شان در سالهای اینده شروع خواهد شد.

۱.۴پروگرام های معاوضوی یا Exchange Programs  برای محصلان

پروگرام های معاوضوی نقش بسیار مهم در عرصه ظرفیت سازی محصلان دارد. ایجاد و تطبیق همچو برنامه ها نتایج مثبت و چشمگیر را در نهاد های تحصیلات عالی ببار میاورد. ناگفته نباید گزاشت که تطبیق و فراهم سازی پروگرام های معاوضوی نتنها در بحش های اکادمیک بلکه در عرصه زندگی فردی محصلان نیز بسیار موثر میباشد. بنا، پوهنتون کابل تلاش همه جانبه به خرچ خواهد داد تا همچو پروگرام های مفید را به محصلان عرضه نماید تا هم بیاموزند و هم با فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف  اشنا گردند و نیز از نگرش های متفاوت آموزشی آگاهی حاصل نمایند. تطبیق این پروگرام فرصت مناسب برای دریافت راه حل های مناسب برای چالش های گوناگون بشکل تجربی خواهد بود. برعلاوه، اعتمادبنفس محصلان نیز بلند رفته باعث پیشرفت شان در عرصه های مختلف خواهد شد.

پروگرام های معاوضوی در سال ۱۳۹۸ افزایش داده خواهد شد.

۱.۵ پروگرام های خدمات آموزشی یا Service Learning

 پروگرام های خدمات آموزشی تاثیرات مثبت بالای ظرفیت سازی محصلان که شامل پیشرفت در عرصه های علمی، شخصی، درون فردی و مشارکت در اجتماع دارد. هدف از شامل ساختن پروگرام های خدمات آموزشی در پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت کمک نمودن محصلان در عرصه های مختلف از طریق خدمات اموزشی میباشد.

تطبیق این بخش در سال ۱۳۹۹ در تمامی پوهنحی های پوهنتون کابل شروع خواهد شد.

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل