در باره پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

در سال 1343 مرکز تربیوی مخابرات با یک برنامه به سطح بکلوریا (صنف دوازده) توسط وزارت مخابرات وقت به همکاری اتحادیه بین المللی تیلی کمیونیکیشن (ITU) و ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف به منظور  اکمال کادر های فنی و مسلکی دستگاه های تیلفون و تلگراف مربوط وزارت مخابرات ایجاد گردید. بعداً درسال 1354 بادرنظرداشت توسعۀ تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی به یک نهادی تحصیلی نیمه عالی به درجۀ فوق بکلوریا یعنی صنف چهاردهم  ارتقا یافت. مرکز تربیوی مخابرات در طول حیات و حضور علمی خویش به تعداد 1200 تن را در رشته های مختلف به سطح بکلوریا و فوق بکلوریا تربیه و به جامعه تقدیم نمود.

با پیشرفت های سریع که در دو دهه اخیر خصوصاً در بخش ساینس و تکنالوژی به وجود آمد و میزان نیازمندیها به سرعت افزایش یافت ، این امکان را به رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هیئت رهبری پوهنځی و استادان دلسوز و متعهد آن  داد که در یک حرکت علمی مستمر به کمک پوهنتون کابل و اتحادیۀ بین المللی تیلی کمیونیکیشن (ITU) ضمن برخورداری از سهمی موثر و ارزنده در رشد و انکشاف کشور و رفع نیازمندیهای علمی در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1386 مرکز تربیوی مخابرات را به یک موسسه تحصیلات عالی دولتی با تدویر پروگرام لیسانس توسعه دهد. بدین ترتیب توانست عضویت خانوادۀ تحصیلات عالی دولتی را بدست آورد که دریچه های بسیار بزرگ فرصت را باز نمود  اما عاری از چالش ها نبود. استفاده از این عضویت مستلزم آماده گی خودی در هر عرصه میباشد. این چالش ها باید توسط همه پذیرفته شود. تصمیم موفقیت ما را اعتبار، باور، کیفیت و رقابت ما در جامعه و کانون خانواده تحصیلات عالی میگیرد. تربیۀ یک کادر با‌کیفیت عالی و نیروی بشری مترصد و مراقب، تعیین کنندۀ شتاب انکشاف در این عرصه ها است. قابل یادآوریست اینکه، در سال 1395 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بعد از انجام نیازسنجی دو برنامه تحصیلی مجزا یکی تحت نام انجنیری تیلی کمونیکیشن و دیگر تحت نام ساینس و انجنیری معلومات را انکشاف داده اند.

برمبنای حکم شماره (345) مؤرخ 15/2/1399 رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان، انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی با تمام تشکیل، بودجه، اموال منقول و غیر منقول تحت استفاده اش از وزارت محترم مخابرات به وزارت محترم تحصیلات عالی انتقال گردید. اکنون انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به مثابه یک پوهنځی مستقل در داخل پوهنتون کابل به فعالیت هدفمندانه خود که همانا تربیه کادرهای جوان در بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است ادامه میدهد.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا