د کابل پوهنتون د مرستیالا نو پیغام

د کابل پوهنتون د علمي چارو مرستیال  پیغام
د کابل پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال  پیغام
د کابل پوهنتون د مالی او اداری  چارو مرستیال  پیغام