په کابل پوهنتون کې د ستراتېژیکو ارزښتونو د کیفیت تضمین:

 

اوسنی ستراتېژیک پلان، په کابل پوهنتون کې د کیفیت د تضمین د کمېټې انکشافي فعالیتونه په راتلونکو پينځو کلونو کې په شپږو اساسي برخو کې مشخص کېږي او هره برخه خپل مشخص اهداف لري. اساسي برخې عبارت دي له:

  • د محصلانو ظرفیت جوړونه
  • د تدریس د کیفیت لوړوالی
  • د کابل پوهنتون په سطحه د علمي کلني پروګرامونو د نظارت تطبیق او د مرور دوره یي تطبیق
  • د نصاب نویوالی
  • معلوماتي تکنالوژي
  • د کارکونکو د ظرفیت لوړواوی