داجتماعی علومو پوهنځي

  حقوق  او سیاسی علوم
  شرعیات
  ژورنالیزم
  ژبی او ادبیات
  اروا پوهنه 
  عامه اداری ا و پالیسی
  ښکلی هنرونه
  اجتماعی علوم