اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
Thu, Jan 07 2021 4:41 PM
ku

Publish Date

Closing Date

پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برای ۴ بست خالی کادرعلمی در رشته انجنیری ترانسپورت ۲ بست ، رشته انجنیری استرکچر ۱ بست و رشته انجنیری سروی و جیوماتیک۱ بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸  الی ۱۳۹۹/۱۱/۷  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

All MediaAll media

The Second Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The First Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University