اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
Wed, Dec 30 2020 3:55 PM
FASDE

Publish Date

Closing Date

پوهنځی روانشناسی   پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پلان وپالیسی آموزشی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ الی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 

All MediaAll media

The Second Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The First Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University