اعلان پنج بست تخنیکی پوهنتون کابل

tariq_admin
Wed, Sep 28 2022 2:22 PM
تصویر

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون کابل بمنظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم بست های کمبود ذیل:

شماره

ریاست

عنوان بست

بست

تعداد

اداره مربوطه

کود بست

۱

پوهنتون کابل

 

روانشناسی کلینیک ذکور

۴

یک بست

آمریت انسجام خدمات محصلان

۰۲۸ـ۲۷-۹۰-۲۸

۲

پوهنتون کابل

 

روانشناسی کلینیک اناث

۴

یک بست

آمریت انسجام خدمات محصلان

۰۲۹ـ۲۷ـ۹۰ـ۲۸

۳

پوهنتون کابل

 

هماهنک کننده مرکز مشاوره روان شناسی

۴

یک بست

آمریت انسجام خدمات محصلان

۰۳۷ـ۲۷ـ۹۰ـ۲۸

۴

پوهنتون کابل

 

داکتر صحی

۴

یک بست

آمریت منابع بشری

۴۰۹ـ۲۸ـ۹۰ـ۲۸

۵

پوهنتون کابل

 

کار شناس تحقیق علوم طبعی

۴

یک بست

آمریت تحقیقات علمی

۰۴۰ـ۲۶ـ۹۰ـ۲۸

 

را از تاریخ ( ۶ ) میزان الی ( ۱۸ ) میزان ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز کاری به اعلان می سپارد. اشخاص واجد شرایط از رشته های مربوط، می تواند جهت ثبت نام و ارایه، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و کاپی تذکره از ساعت ۹ قبل ظهر به آمریت منابع بشری پوهنتون کابل مراجعه نماید و در صورت ضرورت بشماره تیلفون (۰۲۰۲۵۰۰۸۱۵) تماس ګرفته معلومات لازم داده خواهند شد.

گالری رسانه

A part of the speech of the Honorable Minister of Higher Education Sheikh Nada Mohammad Nadeem to the teachers of Kabul University

A meeting was held to share ideas about the curriculum of the new master's program in the Faculty of Social Sciences

An exhibition of research posters of the Faculty of Agriculture was held

The graduation ceremony of the students of Kabul University 2022 was celebrated

Pictures Album of Kabul University Graduation Ceremony 2022

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain

Honorable Latifullah Khairkhah's speech Academic deputy of the Ministry of Higher EducationIn the art exhibition of the spring semester of the Faculty of Fine Arts of Kabul University