پوهنځی‌های علوم اجتماعی

  حقوی وعلوم سیاسی
 ژورنالیزم
روانشناسی
 اداره وپالیسی
  هنرهای زیبا
زبان و ادبیات
    شرعیات
  علوم اجتماعی