طی مراحل اسناد تحصیلی محصلان

توزیع دیپلوم طبق معیارها و موازین قانونی از جانب موسسه تحصیلی به فارغان پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل اعطا میگردد.

تهیه وترتیب جداول فارغان بخش روزانه وشبانه از پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل که مزین با مهر وامضا از طریق ریاست محترم پوهنحی ها ترتیب و به معاونیت امورمحصلان پوهنتون کابل بطور رسمی ارسال میگردد . این معاونیت بعداز چک وبررسی جدول فارغان را ذریعه مکتوب رسمی مزین بامهر وامضا از طریق خویش به ریاست محصلان دولتی وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال میدارند .

توزیع دیپلوم وترانسکریپت نمرات فارغ التحصیلان پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل بطور دسته جمعی وانفرادی  از طریق پوهنحی های مربوطه شان تهیه وتربیب وذریعه مکتوب رسمی ازطریق نماینده پوهنحی به این معاونیت ارسال میگردد که این معاونیت بعد از بررسی و چک نمرات به اساس جدول نتایج که قبلا ازریاست محترم پوهنحی های به این اداره مواصلیت ورزده بود . وبعداز مهر و امضا معاونیت امورمحصلان و مقام محترم ریاست پوهنتون  در دیپلوم ها دوباره از این اداره  به بوهنحی های مربوطه شان ارسال میگردد تا نماینده پوهنحی متذکره بطور رسمی از ریاست محترم محصلان دولتی تکمیل ودوباره به فارغان خویش تسلیم نمایند .

All MediaAll media

The Second Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The First Part of the Speech of President Mohammad Ashraf Ghani on Peace Building

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University