برنامه ماستری انجنیری برق و الکترونیک پوهنځی انجنیری

دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برنامه لیسانس را از سال 1343 (1964) بدینسو تطبیق مینماید. تا ختم سال 1397 (2018) بیش از دو هزار تن از این دیپارتمنت موفق به فراغت گریده است. در سال 1388 (2009) دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک کریکولم برنامه لیسانس خویش را با در نظرداشت نیازمندیهای علمی، سکتور صنعت و تقاضای مارکیت روز به انجنیران و اهل مسلک در رشته انجنیری برق و الکترونیک به طور همه جانبه بازنگری نمود که در نتیجه، برنامه لیسانس پنج ساله به یک برنامه لیسانس چهارساله مبدل گردید.

نتایج حاصله از برنامه لیسانس دیپارتمنت برق و الکترونیک، ضرورت مبرم سیکتور دولتی و خصوصی به متخصصین در رشته انجنیری برق و الکترونیک، ظرفیت موجود کادرعلمی و منابع از قبیل کتابخانه مجهز، دسترسی به انترنت و ژورنالهای معتبر، لابراتوارها و فضای مناسب، دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنځی انجنیری را بر مبنای پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی وادار به ایجاد برنامه ماستری نمود.

 برنامه ماستری ساینس در انجنیری برق و الکترونیکMaster of Science in Electrical and Electronics) (Engineering  محصلین را با آموزش پیشرفته انجنیری برق و الکترونیک  در رشته های اختصاصی پاورسیستم، پاور الکترونیک، دیجیتل سگنال پروسسنگ ، سیستم های کمیونیکیشن، تیلی کمیونیکشن و کنترول سیستم مجهز میسازد. هدف کلی از این برنامه ارتقای افزایش توانایی های محصلین در رشته های اختصاصی بوده تا در دوره اشتغال در موسسات تحصیلی، تخنیکی، و صنعت و آموزش عمومی موفق باشند. این برنامه فرصت های تحقیقی و پروژه یی را در ساحات ذیل فراهم میسازد.

 • کمیونیکیشن انجنیرینگ
 • پاور و انرژی انجنیرینگ
 • کنترول انجنیرینگ

مقتضیات کلی برنامه ماستری برق و الکترونیک در پوهنځی انجنیری را تکمیل حد اقل چهل ودو کریدت تشکیل میدهد که در مدت حد اقل چهار سمستر و حد اکثر شش سمستر ویا سه سال تحصیلی (به شمول اخذ تأجیل و ناکامی) تکمیل گردد. توزیع کریدت ها به گونه ایست که 24 کریدت آن را کریدت های اختصاصی، هشت کریدت مضامین اساسی مرتبط به رشته، شش کریدت را مضامین اختیاری (مضامین داخل دیپارتمنت ویا خارج آن)، یک کریدت نگارش علمی، یک کریدت سیمینار و شش کریدت باقیمانده را تکمیل تیزس دوره ماستری تشکیل میدهد.

برنامه ماستری انجنیری برق و الکترونیک طوری طراحی گردیده است که یک محصل میتواند آنرا طی چهار سمستر (دوسال تحصیلی) تکمیل نماید. در صورتیکه یک محصل نتواند انرا بصورت عادی طی چهار سمستر تکمیل نماید، میتواند الی دو سمستر دیگر تمدید نماید.

پوهنځی انجنیری کوشش مینماید تا زمینه تکمیل تیزس ماستری را در یکی از پوهنتون های همکار که با آنها توآمیت دارد، مساعد گرداند. اما محصل مکلف است که پروسه رقابتی را موفقانه سپری نماید. محصل که برای تکمیل تیزس ماستری به پوهنتون های خارج کشور معرفی میگردد، مکلف به پرداخت فیس همان سمستر نیز میباشد.

تقویم اکادمیک برنامه:

پوهنځی انجنیری مصمم است که بصورت عادی و نورمال در یک سال تحصیلی دو سمستر عادی دایر نماید. هرچند سمستر کوتاه زمستانی را نیز دایر خواهد نمود. طول سمستر های عادی 16 هفته تدریس و متعاقباً هفته هفدهم هفته امتحانات تلقی میگردد که ذیلاً تثبیت میگردد:

 • سمستر بهاری : به تاریخ 2 حمل اغاز و بتاریخ 20 سرطان (به شمول هفته امتحانات ) ختم میگردد.
 • سمستر خزانی : به تاریخ اول سنبله آغاز و به تاریخ 28 قوس (به شمول هفته امتحانات ) ختم میگردد.
 • سمستر کوتاه زمستانی:  طول سمستر کوتاه زمستانی (8) هفته میباشد. سمستر کوتاه زمستانی به تاریخ 10 قوس آغاز و به تاریخ 10 حوت (به شمول امتحانات) ختم میگردد.

دیدگاه برنامه ماستری انجنیری برق و الکترونیک در پوهنحًی انجنیری:

 • ایجاد برنامهٔ معیاری و با کیفیت ماستری به سطح ملی و بین المللی که بتواند جوابگوی نیازمندی های جامعه و بازار کار و حل مشکلات تخنیکی در رشتهٔ انجنیری برق و الکترونیک باشد.
 • تربیهٔ کادرهای متخصص به منظورپیشبرد تحقیقات وعلم آفرینی برای پیشرفت و ترقی در عرصه های انجنیری سیستم های توان یا پاور، انجنیری کمیونیکشن و انجنیری سیستم های کنترول رشته انجنیری برق و الکترونیک

اهداف برنامه ماستری انجنیری برق والکترونیک در پوهنحًی انجنیری:

اهداف برنامه ماستری انجنیری برق والکترونیک درپوهنحًی انجنیری پوهنتون کابل ارتقای توانایی ها ومهارت های محصلین فوق لسانس در تجزیه وتحلیل مسایل نظری، منطقی وعملی در رشته های تخصصی انجنیری کمیونیکیشن، انجنیری پاور یا توان وانجنیری کنترول  بوده   تا در دوره اشتغال در موسسات تحصیلی و تخنیکی، صنعت، تطبیق وتوسعهٔ تکنالوژی های معاصر و آموزش عمومی موفق باشند.

این اهداف بطورذیل خلاصه شده است.

 1. تقویت دانش و مهارت های محصلین در مفاهیم نظری و عملی پیشرفته در انجنیری برق والکترونیک.
 2. تقویت و ارتقای صلاحیت محصلین در بالاترین سطح علمی برای حل مشکلات عملی و فنی.
 3. توسعه مهارتهای فکری محصلین برای تحقیق و تحلیل موضوعات و مباحث جدید مرتبط به رشته های ذکرشده.
 4. تقویت توانایی های محصلین برای پذریش در مشاغل پیشرفته انجنیری مانند کار در بخش های صنعتی، علمی و تحقیقی.
 5. تحقق پلان استراتیژیک دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک، پلان استراتیژیک پوهنحًی و پلان استراتیژیک پوهنتون کابل
 6. رفع نیازمندی های سکتور صنعت و بازار کار درعرصه انجنیری برق و الکترونیک.

 

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل