اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۶:۳۲
یبشسیب

Publish Date

Closing Date

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فوتوگرافی  خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۸/۱۱  الی ۱۳۹۹/۸/۳۰  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند