اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۱۵:۳
سیبلق

Publish Date

Closing Date

پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی وبرنامه ریزی شهری خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۹/۱۵  الی ۱۳۹۹/۱۰/۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند