اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۰:۴۴
بیسثشث

Publish Date

Closing Date

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت احصائیه و اگرانومی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۸/۱۹  الی ۱۳۹۹/۸/۲۹  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند