اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۷:۹
بشسیث

Publish Date

Closing Date

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملی  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۸/۱۱  الی ۱۳۹۹/۸/۲۱  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند