د حقوقی زده کړې ملی مرکز تشکیلات

 

  • د سترې محکمې دوه تنه با صلاحیت استازی د غړي په توګه 
  • د عدلیی وزارت دوه تنه با صلاحیت  استازی د غړي په توګه  
  •  د څارنوالی دوه تنه با صلاحیت  استازی  د غړي په توګه 
  • د لوړې زده کړې یو تن  با صلاحیت استازی  چې ددغه بورد موقتی  ریاست چې ددغه غړي له منځ ټاکل سوي دي 
  • د حقوقی زده کړې ملی مرکز عموی د تشکیل جوړښت  د کمیت (25) د مامورین بست  و(2) اجیرانو بست چې مجموعا(27)د  کارکنانو  بست ا احتواء کوي .دي س