د حقوقی زده کړي د ملی مرکز موخې

 

 • د عدلی  او قضایی او د مدافع وکلای د خپلواک کمیسون  د ارګانونو د  مسلکی کارکونکی د حقوقی او مسلکی مهارتونو ارتقا
 •  د هیواد د پوهنتونونو  د شرعیات او حقوق پوهنځي فارغین د مسلکی او حقوقی پوهي او مهارتونو   ارتقای مخکې له دې چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې شامل شي
 • د علمی او حقوقی څیړنو د زمینې ایجادول د عدلی او قضایی ارګانونو کارکونکو د حقوقی او مسلکی پوهي د ارتقای لپاره چې په دغه پروسه کې د د سترې محکمې ٬ د عدلیی وزارت ٬ لوي څارنوالي  د مدافع وکلای خپلواک انجمن  کارکونکې ا و د هیواد د ټول پوهنتونونه  شرعیات او د حقوق پوهنځۍ فارغین چې په مرکز کې دي  د حقوقی زده ګړي په ملی مرکز کې زده کړه کوي 
 •  لنډ مهاله پروګرامونه د ظرفیت د پراختیا لپاره ، کنفراسونه ٬ ورکشابونه ٬ سیمنارونه ٬ ګردي میزونه ٬ د ا  فغانستان د مدافع او وکلاو  خپلواک انجمن ٬ او د عدلی او قضایی ادارو سره  په ګډه دایر کیږي .
 • د حقوقی  زده کړي د ملی مرکز  د ظرفیت لوړوال د تخصیصی ٬ مطمن ٬ او ښه د خدمتونو وړاندې کول  چې د حقوقی د زده کړې ملی مرکز تخصص  ډیر کړی
 • د مدافع وکلاي په خپلواک کمیسون کې او په عدلی او قضایی ارګانونو کې د حقوقی زده کړي د ملی مرکز د ستاژ فارغینو لپاره د کار زمینه برابرول  وروسته له دې چې خپل زده کړي په دغه مرکز کي پای ته وررسول.  
 • د زده کړې د نوي معیارونو لپاره هڅې.د  مدافع وکلا د خپلواک انجمن او د عدلی او قضایی ادارو کارکونکو او  د هیواد د پوهنتونونو د شرعیات او حقوقو فارغین لپاره دوامدار د حقوقی او مسلکی مهارتونه زده کړه . 
 •  دمعیاری زده کړې د نصاب  ایجادول . د عدلی او قضا یی د سکتورونو د اسراتیژي د اړتیا پر اساس ا او د عدلی او قضایی ارګانونو او د مدافع وکلا د خپلواک انجمن  ادارو او د هیواد د پوهنتونو د شرعیات او حقوق د پوهنځي فارغین د اړتیا د دقیق مطالعې وروسته . 
 • د  د عدلی او قضایی او د مدافع وکلا د خپلواک کمیسون  د پروګرامونو تر منځ د همناهنګی ایجادول او په دغه برخه کې د حقوقی د زده کړې ملی مرکز  محور نقش
 • د افغانستان  د عامه خلکو د حقوقی او قانونی د پوهې د ارتقا لپاره په زده کړیزه حقوقی مجلو کې د حقوقی او قانونی معلوماتو نشرول  او د حقوقی زده کړې ملی مرکز په انترنیتی سایتونو کې په دې ما نا چې د قانونو د حاکمیت نه  حمایت نه یوازی د دولت دنده ده  په هیواد کې د هر افغان ملی فریضه ده .  
 • هڅې د لوړې زده کړې لپاره  د زمینې  برابرول  . د هیواد نه بهر  د استادان او د واجد شرایط ستاژرانو لپاره  د حقوقی او مسلکی پوهې لاسته راوړل .
 • د اموزشی او تعلیمی مراکزو ترمنځ د اړیکو هنماهنگی لکه بهر کې د پوهنتونونو او د حقوقی زده کړیز ملی مرکزونو او تحصیلی مرکزونو ترمنځ د هماهنګی اړیکې د حقوقی پوهې د زده کړې لپاره  .