د حقوقی د ملی زده کړې مرکز د ریس ښاغلی پوهاند ډاکټر ودیر صافی لنډه پیژنده

Email: safiwadir@yahoo.com.au

Phone: 00 93799397758 93 00  , 700200593

       

پوهاند ډاکټر ودیر صافی د ۱۳۲۷ کالد جدی میاشت په ۵ نیټه د کابل په ولایت کي زیږیدلی چې لاندې لوړی زده کړی لري .

 • په ۱۳۴۶ کال کې د غازی لوری لیسی نه له دولسم ټولګۍ نه فارغ دی
 • په ۱۳۹۴ کال کې د کابل پوهنتون د منابع بشری او  ادبیات پوهنځۍ له ژونالیزم څانګې نه فارغ دی

 

 • په ۱۳۵۳ کال کې د چکسلواکیا هیواد د چارلس پراګ پوهنتون نه خپل ماسټری یی د نړیوال اړیکو په څانګه کې واخیست ..
 •  په ۱۳۵۵ کال  کې د چکسلواکیا هیواد د چارلس پراګ پوهنتون  نه خپل دوکتورا د سیاسی علومو او نړیوال حقوق په څانګه پای ته ورسول
 • د تصدیق پاڼې  (certificates  ):
 • 1383  کال د مصر د نریننګ قضایی مرکز.
 • 1382کال کې  ( د لیری لار نه زده کړې  )  سیمنار د حقوق د پرمختیا  د نړیوال سازمان له خوا  .
 • 1379  کال  د انګلیسی ژبی لوړ زده کړه په  لیکل او ویلو کې سرتفیکیت III
 • 1378 کال کې د ټولینز د رهبری کار نامی   سرتفیکیت
 • د یادونی ور ده چې ۳۰ نسخې لیکل شوی اثار چې د کتاب  په شکل او په علمی مجلو کې چاپ شوی دي لیکل شوی دي .
 1.  کاری  تجربی:
 • د  1386  کال نه تر اوسه د حقوقی  د زده کړي د ملی مرکز ریس 
 • 1370- 1371  کال پورې په افغانستان د هوانوردی وزارت  وزیر ( به صفت تکنوکرات غیرحزبی )
 • 1365- 1370 کال پورې د سیاسی علومو او حقوق پوهنځي ریس   
 • 1356- 1357  کال پورې د کابل پوهنتون د استادانو د دفتر غړی  
 • د 1356  کال نه تر اوسه د کابل پوهنتون د سیاسی علومو او حقوقو پوهنځی  استاد