د ماسټری دوری نوي شامل شوی محصلین

هغه پوهنځي چې د ماسټری لپاره محصلین منی،د ژبو او ادبیاتو، اقتصاد، حقوق او سیاسي علومو، ارواپوهنې او تربیتي علومو، (هنرهای زیبا)، کمپیوټر ساینس او شرعیاتو د پوهنځیو څخه عبارت دي.

اوس مهال  ۲۰۱ نارینه او ۷۳ ښځینه محصلین د ماسټری په لومړیو ټولګیو کی او ۵۸ نارینه او ۱۶ ښځینه په دوهمو ټولګیو کی خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي.

په ۱۳۹۱ هجری لمریز کال د فارغو شویو محصلینو شمیره ۵۵ نارینه او ۲۹ ښځینه او په ۱۳۹۲ کې یې شمیره ۴۳ نارینه او ۵۸ ښځینه محصلینو ته رسیده.

د نویو محصلینو د جذب په پروسه کی یوازې هغه محصلین ګډون کولی شي چې کمه فیصدي یې ۷۵٪ وی او د پوهنځې په اوږدو کې ناکامی او چانس ونلري. د یادونې وړ ده چې د محصلینو انتخاب د لوړو نمرو په اساس صورت نیسي.