دزده کړیالانو عمومي امریت

دزده کړیالانو عمومي امریت دکابل پوهنتون دزده کړیالانو چارومعاونیت په تشکیل کې دندې اجراکوي چې په ۱۳۹۱ز کال کې له عمومي مدیریت څخه عمومي امیت ته ارتقا وکړه.

دې امریت دکلونو په اوږدو کې په لوړه کچه ډېرو زده کړیالانو لپاره لږ ترلږه شل کارکوونکي درلودل.خو دمګړۍ دزده کړیالانو شمېرډېر لوړدی.چې نږدې(۲۲۰۰۰)زره زده کړیالان دکابل پوهنتون دشپنیواوورځنیو وختونوکې په درسونو بوخت دي خوداچتوې دزده کړیالانو په امریت کې یوازې اووه کسان کارکوونکي شتون لري چې له بدمرغه داچاره ستونځې زېږوي.

نو د مرتبو په ذکرسره دادی په لاندې ډول دزده کړیالانو دعمومي امریت چوکاټ درته وړاندې کېږي.

- دزده کړیالانو عمومي امریت یو بست(۳)

- دثبت اوراجسترعمومي مدیریت یوبست (۴)

- دفارغینوعمومي مدیریت یوبست(۴)

- دډېټابېس اومالوماتي بانک مدیریت یوبست(۵)

- دثبت اوراجستر مدیریوبست (۵)

- دفارغانو مدیر یوبست (۵)

- دشپږمې رتبې کارکوونکي شپږ بسته

- دډېټابېس لپاره کمپیوټرچاري پنځه بسته

- داتمې رتبې کارکوونکي څلوربسته