دعامهْ اداری اوپالیسی

 دکابل پوهنتون په ۱۳۹۱ کال کې نوی پوهنځي یی د اداری او عامه پالیسی په نامه ایجاد کړ . او درسی پروګرامونه یی د لیسانس په سویه پیل کړ چې موخه یی د دولتی او غیر دولتی موسسو د ظرفیتونو د پرختیا لپاره مرسته ده . تر څو ددغه ادراو  موسسو  اړتیاوې پوره کړي . په پيل  کې  دغه پوهنځۍ  د عمومی لیسانس په سویه  د  عامه ادارې او پالیسی په څانګه کې  په ورځنې  برخه کې وړاندې کوي . چې په اوسنی حال کې هیڅ پوهنځي او موسسه د ملکی اشخاصو د وړاندې کولو لپاره خدمت نه کوي    خدمت نه کوي . د پوهنځۍ په پراختیا کې تخصصی ساحات د دولت د اړتیاوواو د بازار د غوښتنې  پر اساس د لیسانس مختلف پروګرامونه  ور زیاتوال دي .

په عامه اداره کې د لسانس د دپلومه پروګرام  (Bachelor in Public policy & Administration) د عامه خدماتو د ارایه کولو لپاره    محصلین  آمادۀ  کوي او دغه محصلین کولای شي په دولتی او غیر دولتی ادارو کې په مسلکی ډول دنده سرته ورسوي  او په دغه پوهنځی   کې پرمختللی د اصلول تدریس د ( شاګرد محوری ٬ عملۍ کارونه او مشارکتی او ګروپی زده ګړې د ویل شوي تیوریګانو د عملی کولو لپاره کار ته به واچول شی . او  د پوهې په کار اچول کې او د وړتیاوواو ارزښتونو په لاسته راوړل کې محصلین عملی تجربی به لاسته راوړي تر څو چې وروسته له فارغیدونو د عملی کارونو په ساحه کې جدی مشکل ونه لري .

د مسلکی زده ګړې سر بیره محصلین علمی او فنی وړتیاوې زده کړې د لیسانس د پرمختللی پروګرامونو د دوام لپاره اړینه ده . اوس د ادارې او عامه پالیسی د شپې پروګرامونه د شپې په ډول پيل شوی دي تر څو چې هغه محصلین چې اوس رسمی کارونه لري او غواړي چې خپل کار کې پرمختګ وکړي د شپې پوهنځي څخه ګټه واخلي . دغه پوهنځي اوس مهال  (  250  ) تنه محصل او ۸ تنه استادان په دریو څانګه کې د عامه ادارې ٬ پالیسی عامه او عامه مدیریت کې لری  د hep پروژه ددغه پوهنځۍ سره د تاسیس له وخته  تخنیکی او علمی   مرسته لري . ددغه پوهنځي د امرینو د ورځې او شپې د هڅو په نتیجه کې . دغه پو هنځۍ په دې بریالی شوی دی چې د giz  د پروژې سره علمی او اکادمیک مرستې یی پیل کړ. او ددغه  پروژې په مرسته دغه   پو هنځي وکولای شو چې المان د پوتسدام د  پوهنتون سره اکادمیک مرستې پیل کړي .

ددغه پوهنځي د ایجادولو موخه

 د اداری او مدیریت( د دولتی او خصوصی پروژې ) او د پالیسی جوړولوپه رشته کی د کادرونو روزنه

د عامه خدماتو د کارکنانو د ظریفت لوړول الابردن ظرفیت کاری کارکنان خدمات عامه

د اداری او مدیریت او عامه پروژې په ساحه کې د څیړنیز کارونو سر ته رسول د عامه تدارکاتو څرنکوال او د علمی او تحقیقی نهادونو سره مرسته  .

ددغه  څانګې د فارغ التحصیلانو ځانګرنه :

فارغ التحصیلان برنامۀ لسانس در ادارۀ عامه باید

  1.  د لیسانس  برنامې فا رغین باید په عامه اداره کې  حقوق، امتیازات، دندې  او د ادارې  مسولیتونوته ارزش ورکړي .
  2. متد ین ،صادق، وطنوال٬ او د وطن د خد مت لپاره یو له بل سره   متعهد ووسي .  
  3. د مسلکی او صادق اشخاص  په توګه خپل او د دولتی او خصوصی ادارو د کار د سطحې د لوړوالی لپاهر خپل  دندې سرته ورسوي .   
  4. او د مرستې روحیې ته ارزش قا یل شي او اړین وړتیاوې د کاري چاپيریال د اړیکو د ښه والی لپاره او  د کاری مختلفو ګروپونو سره ولري .    
  5.  د خپل ټولنې د پرمختګ لپاره   خپل عملی پوهې ٬  فکر ٬ او د تحلیلی او تجزیوی وړتیا وې   پکار واچوي  .
  6. د عامه ادارې  په اړوند  اوسنی  مهم موضوعات ٬ عمومی لارې ٬  هکله معلومات ولري .  
  7. قادر به تشریح رابطه متقابل بین ساحات مختلف ادارۀ عامه و روشهای ادارۀ عامه در ادوار مختلف تاریخ باشند.
  8. حالت باید وڅپړې . ستونزي باید تشخیص کړي د حل لا رې باید ارزیابی کړي او د هغه  په اساس باید کارونه وکړي

      دندې ته لومړتیا   ورکړي او منابعې باید همغږ کړي . 

  1. نظریې ، د څیړنې پایله  ، د خصوصی او عامه سکتورونو په هکله   خلکو ته  په شکلی او شفاهي ډول  د سپارښتونو او د پالیسو  پوهول .   
  2. د خپل ځان نه فداکاری وښي  تر څو د عامه اداراکارکونکي ) ې و د عامه ادارې په مختلفو ساحو کې ( محصلین ٬ استادان ٬ تر څو های از خود نشان دهند تا دیگران را در ساحات مختلف رشته ادارۀ عامه (چون محصلین، استادان و کارورزان ادارۀ عامه) تشویق شي.