د روانشناسی څانګه

 د هغه سنجولو څخه چې لاسته راغلی دی او د ښونې او روزنې د منل شوی پرنسیبونو په نظر کې نیولو سره پرمختللی ښونه او روزنه منځته راوړي په دې مانا چې د ښونې او روزنې پرته په ژوند کې هیڅ بدلون منځته نه راځي او د زدهکول پرته ژوند هیڅ مانا نه لري . نو .  د ژوند په مختلفو برخو د پراختیا او پرمختګ په خاطر موږ په لومړۍ ګام کې باید زده کړه او روزنه ته توجو ولرو . تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه منځته راسي . خو ښونه او رزونه او د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه مسلکی پوهې ته اړتیا لري . چې روانشناسی د مسلکی پوهې په توګه  د کټوره او جوړونکی پوهې په توګه شمیرل کیږی . په دې خاطر روانشناسی د انسانانو اساسی او برخه جوړوي او دیوې اغیز لرونکی پدیدې په توګه د انسانانو پرژوند مهم رول لري .   چې د روانشاسی په مرسته کولای شو چې سلوک  وپیژنو . . نو په ژوند کې د روانشناسی د پوهې پرته د ژوند په مختلفو برخو کې را بدلونه امکانه نه لري ځکه چې په ټولنه بدلون کې د انسان بدلون ته اړتیا لري او په انسان کې بدلون د انسان د سلوک بدلون ته اړتیا لري . او په سلوک کې بدلون هغه وخت امکان لري چې موږ د روانشاسی علم په قواعدو پوه شو . په دې خاطر د هغه په وسیله د انسان سلوک  مثبت اړخ ته  بدلون ورکولی شو . او ددغه لاري په ټولنه کې بدلوننه منځته راوړلو شوړ. او کولاشو ښه فضا دسالم ژوند لپاره آماده کړو دپورته توضحاتو له مخې د روانشناسی موخې  داسي وسپړو .

 

شمیره

 علمی رتبه

نوم ا و تخلص

ولد

د زده کړې درجه

څانګه

کتنې

1

پوهنوال

دوکتور میر اکرم

میر حیدر

داکتر

روانشناسی

 

2

پوهنمل

سراج الدین

محمد رحیم

ماستر

روانشناسی

 

3

پوهنمل

خلیل الرحمن

محمد سرور

لیسانس

روانشناسی

 

4

پوهنمل

ستارالدین صدیقی

رحیم الدین

ماستر

روانشناسی

 

5

پوهنمل

وحید الله وحید

عبدالحکیم

لیسانس

روانشناسی

 

6

پوهنمل

محمد جمیل

نور محمد

ماستر

روانشناسی

 

7

پوهنیار

محمد علی فطرت

جان محمد

ماستر

روانشناسی

 

8

پوهیالی

عبدالعظیم مومند

ولی احمد

ماستر

روانشناسی

 

9

پوهنیار

سلما احدی

عبدالاحد

لیسانس

روانشناسی

 

10

پوهنیار

خواجه ذبیح الله

خواجه خلیل الله

لیسانس

روانشناسی

 

11

پوهنیار

قاری خیرالدین

محمد حسین

لیسانس

روانشناسی

 

12

پوهنیار

محمد ناصر

محمد رسول

لیسانس

روانشناسی

 

13

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

د روانشناسی څانګي درسی کریکولم

لومړۍ سمستر:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

عمومی روانشناسی 1

اساسی

101

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

 

2

اساسات تعلیم وتربیه

اساسی

131

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی( پیداگوژی)

 

3

تعلیمات صلح

اختصاصی

132

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

 

4

حفاظت محیط زیست

عمومی

 

2

 

2

زمین شناسی

 

5

اساسات کمپیوتر

عمومی

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

 

6

انگلیسی

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

 

7

اسلامی ثقافت(1)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

 

8

مجموعه

 

 

16

 

17

 

 

 

 

 

 

دویم سمستر

شمیره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

عمومی روانشناسی( 2

اساسی

201

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی روانشناسی 1

2

مبادی صحت روانی

اختصاصی

202

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی( روانشناسی )

نلري

3

کاربرد کمپیوتر

عمومی

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر

4

انگلیسی( 2)

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

انگلیسی 1

5

اسلامی ثقافت(2)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت 1

6

بیولوژی

اساسی

 

4

 

4

ساینس ( بیولوژی)

نلري

7

تاریخ معاصر افغانستان

عمومی

 

2

 

2

علوم اجتماعی ( تاریخ معاصر)

نلري

8

مجموعه

 

 

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم سمستر:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی تربیتی 1

اختصاصی

303

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

عمومی روانشناسی 1 و2

2

روانشناسی فزیولوژیک

اختصاصی

304

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی روانشناسی

 

فلسفه تعلیم و تربیه

اساسی

335

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم و تربیه

3

روانشناسی رشد 1

اختصاصی

305

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی روانشناسی

5

روانشناسی جنیتک

اختصاصی

306

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

بیولوژی

6

انگیسی اختصاص 1

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

نلري

7

اسلامی ثقافت (3)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

8

مجموعه

 

 

21

 

21

 

 

 

 

 

 

څلورم سمستر:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی تربیتی 2

اختصاصی

403

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

تربیتی 1

2

روانشناسی رشد 2

اختصاصی

405

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد 1

4

روانشناسی اطفال استثنانی

اختصاصی

407

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد1

 

احساس و ادراک

اختصاصی

408

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی روانشناسی

5

روانشناسی جنائی

اختصاصی

409

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

جنینتک

6

اسلامی ثقافت (4)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

7

انگلیسی اختصاصی 2

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی )

انگلیسی اختصاصی 1

8

مجموعه

 

 

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنځم سمستر :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی اجتماعی

اختصاصی

510

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

تربیتی 1،2

3

تعلیم وتربیه مقایسوی

اساسی

536

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم وتربیه

4

اصول مشاوره و رهنمایی

اختصاصی

511

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد 1،2

5

تاریخ روانشناسی

اختصاصی

512

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی و تربیتی

6

اسلامی ثقافت (5)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

7

اداره تربیتی

اساسی

566

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( اداره )

اساسات تعلیم تربیه

8

مجموعه

 

 

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

شپږم :سمستر

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

2

احصائیه تربیتی

اساسی

613

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

احصائیه 1

3

مکاتب روانشناسی

اختصاصی

614

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

تاریخ روانشناسی

4

مشاوره و رهنمایی روانی

اختصاصی

615

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

اصول مشاوره ورهنمایی

5

اصول تدریس

اساسی

644

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم تربیه

6

اسلامی ثقافت (6)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مجموعه

 

 

16

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

اوم سمستر :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

آسیب شناسی اجتماعی

اختصاصی

716

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

روانشناسی اجتماعی

2

روانشناسی شخصیت

اختصاصی

717

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

مکاتب روانشناسی

 

روانشناسی غیرعادی

اختصاصی

718

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

مبادی صحت روانی

3

نصاب تعلیمی

اساسی

746

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( اداره)

اداره تربیتی

5

روانشناسی ومدیریت

اختصاصی

719

2

 

2

روانشنسی وعلوم تربیتی( روانشناسی )

اداره تربیتی

6

اسلامی ثقافت (7)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مجموعه

 

 

          16

 

16

 

 

 

 

 

اتم سمستر :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

د کریدت شمیر

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

 

روش تحقیق

اختصاصی

820

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

احصائیه تربیتی

1

ارزیابی تربیتی

اساسی

851

4

 

4

روانشناسی وعلوم تربیتی  (پیداگوژی )

احصائیه تربیتی

2

پیمایش در روانشناسی

اختصاصی

821

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی شخصیت

5

روان درمانی

اختصاصی

822

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی (روانشناسی)

رهنمایی و مشاوره

6

امتحان دولتی

اختصاصی

823

5

 

5

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

تکمیل دوره نصاب

7

اسلامی ثقافت (8)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

نلري

8

مجموعه

 

 

18

 

18