د منجمنت او ادارې څانکه

تربیوی اداره د لیسانس دوره د لوړو زده کړو  د منځنۍ  او رشتوی زده کړو څخه  دي  . چې د ایجادولو موخه یی  د سازمانونو  او دولتی او خصوصی ادارو د اړتیا پراساس  د متعهدو او متخصصو مدیرانو روزنه دي . او په کاری ساحه کې د هغوی اشنا کول د علمی مدریت د روشونو سره دی تر څو وکولای شی د مدیریت او رهبریت   د زده کړې او تحصل په مختلفو وختونو کې او په تحصیلی او تعلیمی موسسو کې په غاړه ونیسی او ګټور زده کړیز  خد متونه د تحصیلی او تعلیمی پالسیو او استراتیژیو په تدوینولو سره د برنامو جوړولو ٬ پړیکړه نیولو ٬ سازمان ورکولو ٬ رهبري او کنترول او نظارت د ښو مالی ٬ مادی او انسانی منابعو څخه به استفادې سره خپل رسمی زده کړیزو موخو ته چې مخکې ټاکل شوی دي ورسیږي .  

محصلان  په دغه زده کړیزه دوره کې د تربیتی مدیریت او ادارې د  تیوری مسایلو د پیژندلو سر بیره ددغه رشتې د عملی اړخو سره هم اشنا کیږي . په دغه زده کړیزه دوره کې محصلین لاندې مهارتونه د یو مدیر او متخصص تربیوی ادراې په توګه په زده کړیزو موسسو کې لاسته راوړي .

 

 

شمیره

 علمی رتبه

نوم او تخلص

ولد

د زده کړې درجه

څانګه

کتنې

1

پوهنمل

عبدالحق

عبداخالق

ماستر

تربیتی اداره

 

2

پوهندوی

غلام دستگیر حضرتی

غلام حضرتی

ماستر

تربیتی اداره

 

3

پوهیالی

شازیه  رحیمی

رحمت خان

لیسانس

تربیتی اداره

 

4

پوهیالی

رضا میرزایی

ضامن علی

لیسانس

تربیتی اداره

 

5

پوهنمل

عین الدین معروف

مصلح الدین

ماستر

تربیتی اداره

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

د اداره او منجمنت څانګې کریکولم                                     

 

لومړۍ سمستر

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اصول و مبانی مدیریت (1)

تخصصی

PsEd161

4

 

 

4

تربیتی اداره

نلري

2

اساسات تعلیم و تربیه

اساسی

psEd131

3

 

 

3

پیداگوژی

نلري

3

عمومی روانشناسی

اساسی

psEd 101

3

 

3

روانشناسی

نلري

4

مبانی کمپیوتر

عمومی

psEdg105

1

 

1

2

کمپیوتر ساینس

نلري

5

حفاظت محیط زیست

عمومی

psEdG103

2

 

 

2

زمین شناسی

نلري

6

اسلامی ثقافت

عمومی

PsEdG102

1

 

 

1

شرعیات

نلري

7

انګلیسی ژبه

عمومی

psEdG101

2

 

 

2

ادبیات

نلري

8

تاریخ معاصر

عمومی

psEdG104

2

 

2

علوم اجتماعی-تاریخ

نلري

9

تعلیمات صلح

اختیاری

psEd

2

 

 

2

روانشناسی

نلري

 

مجموعه

 

 

20

1

21

 

 

 

 

دویم سمستر

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اصول و مبانی مدیریت (1)

تخصصی

PsEd161

4

 

 

4

تربیتی اداره

اصول ومبادی مدیریت (1)

2

کار برد کمپیوتر در مدیریت

تخصصی

psEd280

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

مبانی کمپیوتر

3

تیوری های مدیریت

تخصصی

psEd269

 

3

 

3

اداره تربیتی

نلري

4

حقوق اساسی

تخصصی

psEd296

3

 

3

حقوق وعلوم سیاسی

نلري

5

روانشناسی تربیتی

اساسی

psEd203

 

4

 

4

روانشناسی

عمومی روانشناسی

6

تاریخ تعلیم و تربیه

اساسی

psEd240

 

2

 

2

پیداگوژی

نلري

7

انګلیسی ژبه

عمومی

psEd201

 

2

 

2

زبان و ادبیات

انګلیسی ژبه

8

اسلامی ثقافت

عمومی

 

psEd202

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت

 

مجموعه

 

 

 

20

1

21

 

 

 

 

دریم سمستر

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت آموزشی

تخصصی

 

psEd363

4

 

4

تربیتی اداره

اصول مبانی مدیریت

2

اصول محاسبه

تخصصی

 

psEd371

3

 

3

پوهنحی اقتصاد

نلري

3

عمومی احصای

تخصصی

 

psEd395

3

 

3

پوهنحی وترنری

نلري

4

مبادی علم اقتصاد

تخصصی

 

psEd394

2

 

2

پوهنحی اقتصاد

نلري

5

روانشناسی رشد

اساسی

 

psEd305

4

 

4

روانشناسی

عمومی روانشناسی

6

فلسفه تعلیم و تربیه

اساسی

 

psEd335

4

 

4

پیداگوژیی

نلري

7

اسلامی ثقافت

عمومی

 

psEd302

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت

 

مجموعه

 

 

 

21

 

21

 

 

 

څلورم سمستر

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت آموزشی

تخصصی

psEd463

 

4

 

4

تربیتی اداره

مدیریت آموزشی

2

مبادی آمور مالی و تنظیم بودجه

تخصصی

psEd470

 

2

1

2

اقتصاد –احصائیه

اصول محاسبه

3

احصائیه و کار برد آن در مدیریت

تخصصی

psEd472

 

2

 

2

تربیتی اداره

احصائیه عمومی

4

اقتصاد تربیتی

تخصصی

psEd485

 

2

 

2

تربیتی اداره

اقتصاد عمومی

5

روانشناسی رشد(2)

اساسی

psEd405

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی رشد(1)

6

تعلیم وتربیه مقایسوی

اساسی

psEd436

 

2

 

2

پیداگوژی

اساسات تعلیم و تربیه

7

اسلامی ثقافت

عمومی

psEd402

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت(3)

8

مجموعه

 

 

 

17

1

17

 

 

 

 

پنځم سمستر

 

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

پلانگذاری تربیتی (1)

تخصصی

psEd583

3

 

3

تربیتی اداره

مدیریت آموزشی

2

نظام آموزشی افغانستان

 

تخصصی

psEd586

2

 

2

تربیتی اداره

مدیریت آموزشی

3

تکنالوژی آموزشی

 

تخصصی

psEd590

2

1

2

تربیتی اداره

نلري

4

انګلیسی ژبه تخصصی

(1)

تخصصی

psEd565

2

 

2

ادبیات

انګلیسی ژبه(2)

5

مدیریت منابع بشری

 

تخصصی

psEd567

3

 

3

تربیتی اداره

نلري

6

روش تحقیق درعلوم تربیتی

 

اساسی

psEd520

2

1

2

روانشناسی

نلري

7

جامعه شناسی تربیتی

 

اساسی

psEd539

3

 

3

تربیتی اداره

نلري

8

 

اسلامی ثقافت

عمومی

psEd502

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت(4)

 

مجموعه

 

 

 

18

2

20

 

 

 

 

 شپږم سمستر

 

 

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د  کریدتشمیره

پوهنحی ا و تدریس کونکی څانګه

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

 د څیړنې لارې په مدیریت کې

تخصصی

psEd692

1

1

2

 

روش تحقیق در علوم تربیتی

2

پلانگذاری تربیتی

تخصصی

psEd683

3

 

3

تربیتی اداره

پلا نگذاری تربیتی

3

انګلیسی ژبه(2)

تخصصی

psEd665

2

 

 

2

ادبیات

انګلیسی ژبه(2)

4

نظارت و رهنمائی آموزشی

تخصصی

psEd687

3

 

3

پیداگوژی

مدیریت آموزشی

5

رهنمائی تحصیلی و شغلی

تخصصی

 

psEd691

2

 

2

روانشناسی

روانشناسی طفل

6

مدیریت حل منازعات در ادارات

تخصصی

psEd677

2

 

2

تربیتی اداره

نلري

7

رهبری آموزشی

تخصصی

psEd673

2

 

 

2

تربیتی اداره

مدیریت آموزشی(2)

8

احصائیه تربیتی

اساسی

psEd613

 

2

 

2

روانشناسی

احصائیه عمومی

9

اسلامی ثقافت

عمومی

psEd602

 

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت (5)

10

روانشناسی اجتماعی

اختیاری

psEd610

2

 

 

2

روانشناسی

عمومی روانشناسی

 

مجموعه

 

 

20

 

1

21

 

 

 

 

 

 

اوم سمستر

شمیره

مضامین

د مضامین ډول

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی او تدریس کونکی څانګه

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت رفتار سازمانی

تخصصی

psEd768

3

 

3

تربیتی اداره

اصول مبادی مدیریت

2

نصاب تعلیمی (1)

تخصصی

psEd788

2

1

2

تربیتی اداره

نلري

3

مدیریت مفاهمه و ارتباطات

تخصصی

psEd774

2

 

2

تربیتی اداره

نلري

4

اصول دفتر داری

تخصصی

psEd775

2

 

 

2

تربیتی اداره

نلري

5

په اسلام کې مدیریت

تخصصی

psEd781

1

 

1

شرعیات

نلري

6

د  تدریس اصول

اساسی

psEd744

2

 

1

3

پیداگوژی

نلري

7

 تربیتی  ارزیابی

اساسی

psEd721

3

 

1

4

روانشناسی

 تر بیتی روانشناسی

8

رواشناسی شخصیت

اختیاری

psEd777

2

 

 

2

رواشناسی

 عمومی روانشناسی

9

مجموعه

 

 

17

 

3

20

 

 

 

 

 

اتم سمستر

 

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی او تدریس کونکی څانګه

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

د  تدارکاتو مدیریت

 

تخصصی

psEd876

2

 

2

 تربیتی اداره

د محاسبې اصول

2

 

 تعلیمی نصاب

تخصصی

psEd888

2

1

2

تربیتی اداره

 تعلیمی نصاب

3

 

په زده کړیزو موسسو کې د مدیریت پروژې

تخصصی

psEd8

1

1

2

تربیتی اداره

 زده کړیزه مدیریت آ (2)

4

 

په اسلام کې مدیریت

تخصصی

psEd881

1

 

1

شرعیات

په اسلام کې مدیریت (1)

5

په زده کړیزو موسسو کې د پوهې مدیریت

تخصصی

psEd879

2

 

2

تربیتی اداره

د مدیریت اصول او مبانی

6

 

ا دولتی آزموینه

تخصصی

psEd897

5

 

5

تربیتی اداره

په مدیرت کې د څیړنې لارې

7

په تخصصی ښونځیو کې عملی کار

 

تخصصی

psEd893

 

2

2

تربیتی اداره

زده کړیزه ادراه

8

 

د ښونې او روزنې ملی پالیۍ پالیسی

اختیاری

psEd849

2

 

2

پیداگوژی

 د ښونې او روزنې پلانگذاری

 

 

مجموعه

 

 

15

4

19