د لارشونې او مشاورې څانګه

ددغه کورس د پشپړولو وروسته محصلین کولای شي چې د شخص اعمال درک کړي او پر انسانانو باندې د انګیزو او ټولنیزو  سیاسی عوامل اغیزې  درک او وپیژنې . او دوی د دوو ګروپونو د یو ځای والی سبب ګرځي او په دغه ټولنیزو ګروپونو کې د نژادونو ٬ قومونو او ژبو کې تعصب او  تبیض ٬  پیدا کړي . او په همدې توګه  د ټولنیز انحرافاتو او ضررونو عوامل پیدا کړي .

 

 

شمیره

 علمی رتبه

نوم ا و تخلص

ولد

 د زده کړې درجه

څانګه

کتنې

1

پوهنوال

داکتر میر اکرم میرزاد

میر حیدر

داکتر

مشاوره

 

2

پوهنیار

مریم احمدی

خواجه شمس الدین

ماستر

مشاوره ا و رهنمائی

 

3

پوهنیار

ریحانه فقیری

محمد شاه

لیسانس

مشاوره او رهنمائی

 

4

پوهنیار

سپوژمی اوریا

غلام سخی

ماستر

مشاوره او و رهنمائی

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 
 
د مشاوري او رهنمایی  څانګې کریکولم

لومړۍ سمستر

شمیره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

عمومی روانشناسی (1)

اساسی

PsEd 101

4

 

4

روانشناسی

-

2

مبادی جامعه شناسی

اساسی

 

3

 

3

علوم اجتماعی

-

3

اخلاق در مشاوره

اختصاصی

PsEd 191

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

-

4

تعلیمات صلح

اختصاصی

PsEd 192

 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

-

5

حفاظت محیط زیست

عمومی

PsEd 1G3

2

 

2

زمین شناسی

-

6

اساسات کمپیوتر

عمومی

PsEd1G5

1

1

2

کمپیوتر ساینس

-

7

انگلیسی(1)

عمومی

PsEd 1G1

 

2

 

2

زبان وادبیات

-

8

اسلامی ثقافت(1)

عمومی

PsEd 1G2

 

1

 

1

شرعیات

-

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

دویم سمستر

شمیره

کورسونه ا

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

عمومی روانشناسی (2)

اساسی

PsEd 201

 

4

 

4

روانشناسی

عمومی روانشناسی (1)

2

جامعه شناسی تربیتی

اساسی

PsEd 239

 

2

 

2

پیداگوژی

مبادی جامعه شناسی

3

فزیولوژی انسان (اعصاب وغدد)

اختصاصی

PsEd 293

 

3

 

3

ساینس

-

4

کاربرد کمپیوتر

عمومی

PsEd 2G6

1

1

2

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر

5

انگلیسی(2)

عمومی

PsEd 2G1

 

2

 

2

زبان وادبیات

انگلیسی(1)

6

اسلامی ثقافت(2)

عمومی

PsEd 2G2

 

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت(1)

7

تاریخ معاصر افغانستان

عمومی

PsEd2G4

2

 

2

علوم اجتماعی

-

8

بیولوژی

اساسی

PsEd BI.2.1

3

 

3

ساینس

-

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

 

یپارتمنت اداره ومنجمنتلمل

دریم سمستر

شمیره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشاسی رشد(1)

اساسی

PsEd305

3

 

3

روانشناسی

عمومی روانشناسی

2

اساسات مشاوره وراهنمایی

اختصاصی

PsEd 394

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

عمومی روانشناسی

3

روانشناسی فزیولوژیک

اساسی

PsEd 304

3

 

3

روانشناسی

فزیولوژی انسان (اعصاب وغدد)

4

روانشناسی خانواده

اختصاصی

PsEd 395

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

 جامعه شناسی تربیتی

5

روانشناسی ژنیتیک

اساسی

PsEd306

3

 

3

روانشناسی

بیولوژی

6

انگلیسی اختصاصی (1)

اختصاصی

PsEd 396

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

 

7

اسلامی ثقافت(3)

عمومی

PsEd 3G2

 

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

18

 

18

 

 

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مشکلات نوجوانان وجوانان

اختصاصی

PsEd 497

 

3

 

3

مشاوره

روانشناسی رشد ۱و۲

2

روانشاسی رشد(2)

اساسی

PsEd 405

3

 

3

روانشناسی

روانشاسی رشد(1)کودکی ونوجوانی

3

روانشناسی اجتماعی

اساسی

PsEd 410

3

 

3

روانشناسی

عمومی روانشناسی و مبادی جامعه شناسی

4

مبادی صحت روانی

اختصاصی

PsEd 402

 

4

 

4

راهنمایی ومشاوره

 

5

انگلیسی اختصاصی (2)

اختصاصی

PsEd 498

 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

 

6

اسلامی ثقافت(4)

عمومی

PsEd 4G2

 

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

16

 

16

 

 

 

 

 

پنځم سمستر

 

شمیره

کورسونه

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی شخصیت

اساسی

PsEd 517

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی رشد 2

2

روش ها وفنون راهنمایی مشاوره

اختصاصی

PsEd 599

2

1

3

راهنمایی ومشاوره

اساسات رهنمایی ومشاوره1و2

3

روانشناسی تربیتی

اساسی

PsEd 503

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی رشد 2

4

احصایه  توصیفی

اساسی

PsEd 513

 

2

 

2

روانشناسی

 

5

روانشناسی یادگیری

اساسی

PsEd 510

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی رشد 2

6

مدد کاری اجتماعی

اختصاصی

PsEd 511

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

مبانی جامعه شناسی، عمومی روانشناسی ، روشها وفنون راهنمایی ومشاوره

7

اسلامی ثقافت(5)

عمومی

PsEd 5G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

 

شپږم سمستر

 

 

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی اطفال استثنایی

اساسی

PsEd 607

 

3

 

3

روانشناسی

روانشاسی یادگیری

2

نظریه های مشاوره وروان درمانی

اختصاصی

PsEd 612

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

روش ها وفنون مشاوره وروانی

3

مشاوره تحصیلی و شغلی

اختصاصی

PsEd 613

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

4

مشاوره  گروهی

اختصاصی

PsEd 614

 

2

1

3

راهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

5

آسیب شناسی روانی(1)

اختصاصی

PsEd  615 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی شخصیت

6

احصایه  استنباطی

اساسی

PsEd 616

 

2

 

2

اقتصاد

احصایه توصیفی

7

اصول  مشاوره و روان درمانی

اختصاصی

PsEd 617

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

روانشناسی شخصیت

8

اسلامی ثقافت(6)

عمومی

PsEd 6G2

1

 

1

شرعیات

اسلامی ثقافت 5

 

مجموعه

 

 

18

 

20

 

 

 

 

 

 

اوم سمستر

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اسیب شناسی روانی(2)

اختصاصی

PsEd 718

2

 

2

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی روانی 1

2

مشاوره خانواده

اختصاصی

PsEd 719

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی و روانشناسی خانواده

3

تمرین عملی فعالیت های رهنمایی و مشاوره

اختصاصی

PsEd 701

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

4

مشاوره مکتب

اختصاصی

PsEd 720

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

مشاوره تحصیلی

6

روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی

اساسی

PsEd 721

2

1

3

روانشناسی

احصایه 1و2

7

مشاوره معتادین

اختصاصی

PsEd 722

 

3

 

3

مشاوره

 

8

اسلامی ثقافت(7)

عمومی

PsEd 7G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

16

 

18

 

 

 

 

 

 

 اتم سمستر

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

د کریدت شمیر

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مشاوره روانی- اجتماعی

اختصاصی

PsEd 823

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی 1و2 و نظریه های مشاوره وروان درمانی

2

پیمایش در روانشناسی

اساسی

PsEd 821

3

 

3

روانشناسی

احصایه توصیفی

3

کابرد آزمون های روانی درمشاوره

اختصاصی

PsEd 824

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی روانی 2

4

آسیب شناسی  اجتماعی

اختصاصی

PsEd 825

 

3

 

3

روانشناسی

اسیب شناسی روانی 2

5

پروژه تحقیقی

اختصاصی

PsEd 826

 

2

2

4

رهنمایی ومشاوره

روش تحقیق درعلوم تربیتی وروانشناسی ونظریه های مشاوره وروان درمانی

6

اسلامی ثقافت(8)

عمومی

PsEd 8G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

14

 

17