دیپارتمینتونو

 

د دیپارتمینتونو د جوړیدو مفکوره په ۱۳۳۹ کال کی را منځ ته شوه چه همدا اوس پوهنځی څلور دیپارتمنتونه لری چه په هغو کی لاندی مضمونونه  د استادانو له خوا تدریس کیږی

 1. د جنایی علومو د جزا د حقوقو دیپارتمنت

دا دیپارتمنت په ۱۳۳۴ کال جوړ شو او په ۱۳۵۱ کال کی یی په کار پیل وکړ، په دی ديپارتمنت کی لاندی مضمونونه تدریس کیږی

 1. د عمومی جزا حقوق
 2. د اختصاصی جزا حقوق
 3. د اسلامی جزا حقوق
 4. د بین المللی جزا حقوق
 5.  د جزای محاکماتو اصول
 6. ددفاع وکالت
 7. جزا پیژندنه
 8. کریمنالوژی
 9. کریمنالیستیک
 10. د جزا قانون تحلیل
 11. جنایی سیاست
 12. د جزایی حقوقو کلنیک

د پورتنی دیپارتمنت کادرونه

 • پوهاند عبد الاقرار واصل ( د پوهنځی ریس او د دیپارتمینت امر) ماستر
 • پوهنوال سلامت عظیمی (لیسانس)
 • پوهنمل غازی هاشمی (ماستر)
 • پوهنمل نور جهان یوسفزی (ماستر)
 • پوهنیار نجیب امین (دوکتور)
 • پوهنیار علی الله شفاجو (کاندید دوکتورا)
 • پوهنیار نصیر الدین نظامی (ماستر)
 • پوهنیار عزت الله طارق (ماستر)
 • پوهیالی مریم شریفی (لیسانس)

 

 1. د خصوصی حقوقو دیپارتمنت

دا دیپارتمینت په رسمی ډول په ۱۳۵۱ کال کی جوړ شو، په دی ديپارتمنت کی لاندی مضمونونه تدریس کیږی

 1. مبادی حقوق
 2. د سوداګری حقوق
 3. د فامیل حقوق
 4. عینی حقوق
 5. د مدنی محاکماتو اصول
 6. خصوصی نړیوال حقوق
 7. نړیوال سوداګریز حقوق
 8. د رسنیو حقوق
 9. د اوسیدو د چاپیریال حقوق
 10. د اوسنی عصر د حقوقو سیستمونه
 11. د وجایبو حقوق
 12. د معنوی ملکیتونو حقوق
 13. تعاملی حقوق
 14.  د بیمی حقوق

د پورتنی دیپارتمنت علمی کادرونه

 • پوهاند نصر الله ستانکزی ( د دیپارتمنت امر) دوکتورا
 • پوهنوال ولی محمد ناصح (کاندید دوکتورا)
 • پوهنوال عبد القادر عدالتخواه (ماستر)
 • پوهنمل عبدالمنیر دانش (ماستر)
 • پوهنیار بریالی حکیمی (ماستر)
 • پوهنیار روزبه بهروز (ماستر)
 • پوهنیار شهلا فرید (ماستر)
 • پوهنیار فریده قادری (لیسانس)
 • پو هیالی ریسه زرمتی ( ماستر)
 • پوهیالی امان الله احمدزی (ماستر)
 •  
 1. د نړیوالو اړیکو دیپارتمنت

دغه دیپارتمنت په ۱۳۳۴ کال کی د پوهنځی په تشکیل کی موجود وه ولی په ۱۳۵۱ کال کی د عامه حقوقو له دیبارتمنت سره یو ځای شو، ولی په ۱۳۵۸ کال د مستقل دیبارتمنت په ډول جوړ شو. په دی ديپارتمنت کی لاندی مضمونونه تدریس کیږی

 1. د نړی سیاسی تاریخ
 2. د سیاست د علم مبانی
 3. نړیوال سازمانونه
 4. د سیاسی افکارو تاریخ
 5. د نړیوالو اړیکو تاریخ
 6. د دیپلوماسی تاریخ
 7. سیاسی جغرافیه
 8. نړیوال سیاستونه
 9. سوله او د جګړو د حل لاری
 10. د افغانستان د نړیوالو اړیکو تاریخ
 11.  نړیوال سیاستونه
 12. د نړیوالو اړیکو اصول
 13. نړیوال امنیت

د پورتنی دیپارتمنت علمی کادرونه

 • پوهنیار داود نوری ( امر دیپارتمنت) ماستر
 • پوهنمل نجیب اقا فهیم (ماستر)
 • پوهنمل سید احمد راتب مضفری (دوکتور)
 • پوهنمل زیدالله نایل ( دوکتورا)
 • پوهنمل ذکیه عادلی (دوکتورا)پوهنمل سید احمد نجیب محمود (ماستر)
 • پوهنمل ملیحه حسن (ماستر)
 • پوهنیار عبد الشبیر مصلح (معاون پوهنځی) ماستر

 

 1. د عامه حقوقو دیپارتمنت

دغه دیپارتمنت هو په ۱۳۳۴ کال د پوهنځی په تشکیل کی موجود وه ولی په ۱۳۵۱ کال کی یی په کار پیل وکړ. په دی ديپارتمنت کی لاندی مضمونونه تدریس کیږی

 1. مالی حقوق
 2. عمومی اساسی حقوق
 3. د کار حقوق
 4. نړیوال عمومی حقوق
 5. اساسی قانون
 6.  اداری حقوق
 7. محلی اداره
 8. اداره او مدیریت
 9. د بانکداری حقوق
 10. د بشر حقوق
 11. د رهبری اصول
 12. ديپلوماتیک او قنسولی حقوق

د پورتنی دیپارتمنت علمی کادرونه

 • پوهندوی عبد الطیف رحمانی ( امر دیپارتمنت) ماستر
 • پوهنمل عبد الوحید نیاز ( ماستر)
 • پوهنمل جعفر کوهستانی (لیسانس)
 • پوهنیار ظریف اظهر (ماستر)
 • پوهنیار شوکت علی فرهنګ (ماستر)
 • پوهنیار همایون حامد (ماستر)
 • پوهنیار محمد موسی فریور (ماستر)
 • پوهیالی ناده عیان (لیسانس)

 

 

 

 

د څانګو د زده کړو موخی (اهداف)

د قضای او حقوقی څانګی  د زده کړی موخی په لاندی ډول دی:

 1. د قضایی مهارتونو او قضایی رویه زده کړه
 2.  د دفاع، دعوی اود  هغوی د اقامه د څرنگوالی قواعدو زده کړه
 3. د وکالت او دفاع د مهارتونو زده کړه
 4. دولتی او غیر دولتی نهادونو ته د حقوقی مشورو ورکولو زده کړه

 

د اداری او سیاسی څانګی  د زده کړی موخی په لاندی ډول دی:

 • د سیاسی نهادونو (بنسټونو) لپاره د سیاسی کادرونو روزل
 • د اداری نهادونو (بنسټونو) لپاره د اداری کادرونو روزل
 • د پوهنځی محصلین لپاره د سیاسی فرهنګ زده کول
 • د  هیواد د سیاسی او اداری بنسټونو تقویه کول ډ پوهنځی د فارغانو په واسطه چه په کافی اندازه سیاسی او اداری مهارتونه لری