د ژبو او ادبياتو دري ديپارتمنت:

دري ديپارتمنت له پښتو ديپارتمنت سره یو ځای په کال ۱۳۲۳ لمريز کې جوړ شول او له ۱۳۳۵ کال وروسته مستقل شول او هر یوه يې د یوه بېل ديپارتمنت په توګه رشد وکړ. تر هغو وروسته يې یو شمېر پياوړي فارغان ټولنې ته وړاندې کړل، چې ځينو يې د دری ژبې او ادب د پراختيا او ځينو نورو يې د هېواد په ښوونځيو کې د ښوونکو په توګه په دنده پيل وکړه. د دري د يپارتمنت بنسټيز درسي پروګرام داسې و: زبانشناسي عمومي، فنون ادبي، متون نظم، تاریخ تحول زبان، تاریخ ادبیات.

د دري د يپارتمنت استادان:

شماره

نوم

تخلص

علمي رتبه

تحصيلي درجه

کتنه

1

محمد حسین

یمین

پوهاند

 

 

2

عبدالقیوم

قویم

پوهاند

 

 

3

محمد افضل

بنوال

پوهاند

 

 

4

محمد یونس

طغیان ساکايي

پوهنوال

 

 

5

عبدالخالق

وفايي

پوهندوی

 

 

6

سید اکرام الدین

حصاریان

پوهندوی

 

 

7

عبدالوهاب

حیدري

پوهندوی

 

 

8

سید علی محمد

اشراقي

پوهندوی

 

 

9

عین الدین

نصر

پوهنمل

 

 

10

عظیمه

مجید

پوهنمل

 

 

11

سیدعارف

عارف

پوهنمل

 

 

12

نظر محمد

بهروز

پوهنمل

 

 

13

سلوا

نوری

پوهنیار

 

 

14

فریبا

فرحت

پوهنیار

 

 

15

راحله

حمیدزی

پوهنیار

 

 

16

فضل احمد

امینی

پوهنیار

 

 

17

سید روضة الله

مجید

پوهنیار

 

 

18

خواجه محمد

نیستانی

پوهنیار

 

 

19

نیلو فر

هاشمي

پوهنیار

 

 

20

خالده

فروغ

پوهنیار