موخې

دژبو اوادبیاتو پوهنځی دهېواد داړینو اړتیاووپربنسټ رامنځته شوی.چې دخپل چوپړ په اوږدو کې یې ګڼ څېړونکي ،ادیبان،لیکوالان روزلي. اوپه غوره توګه یې دټولنې چوپړته وړاندې کړي.ترڅووشي کولی چې دهېواد بچیانو تنده خړوبه کړي اوتېروښې کړنې دادب په برخه کې ورته بیان کړي.دابنسټ دتېرو کره فرهنګي ،علمي اوادبي پوهو دلېږد دنده په غاړه لري.له همغه پېله یې دټولنیزواوملي ارزښتونو په ساتنه کې رغنده رول لوبولی.

دژبو اوادبیاتو پوهنځي له همغه پېله تراوسه په زرګونو نفر دملي،رسمي اوبهرنیو ژبو په برخه کې دڅېړوونکو،لیکوالانو اوښوونکو په توګه خپلې تولنې ته وړاندې کړي.