د نقاشی څانګه

له دغه څانګې څخه یو شمیر نومیال او ماهرهنرمندان او مسلکی معلمان فارغ شوي دي  چې اکثر ه په مرکز او ولایاتو کې به دولتی موسسو او فرهنګی نهادونو کې جذب شوې دي  چې له هغه جملې څخهد هغوی شاملیدل  د شکلو هنرونو په علمی کادرونو کې هنری مکتبونو کې ٬ رادیو ټلویزون ٬ د غلام محمد میمنګی په نګارستان کې ٬ ملی ګالري او نور فرهنګی نهادونو کې یادولی شو.ددغه څانګې تیوری درسونه ډیر د نقاشی هنر ٬ د هنر تاریخ ٬ د هنر کرخه کتنه ٬ ښکلا پیژندنه ٬ د هنري سبکونو او تکنیکونو په پيژندولو باندې اتکا لري او هم داسې د هغه عملی درسونه د انځورلو د هنر اساسات٬ روغنی نقاشی ٬ اکرلیک رنګ او د اوبو د رنګ نقاشی تشکیلوي .

 

د نقاشی څانګې د علمی کدر غړي

د نقاشی څانګه

نوم

د زده کړې درجه

دنده

کتنې

پوهنمل عنایت الله نیازی

BA

غړی

 

پوهاند محمد اکبر سلام

BA

غړی

 

پوهنمل حمید کابلی

MA

غړی

 

پوهنیار محمد اشرف انحورگر

BA

غړی

 

پوهنیار لطیفه میران

BA

غړی

 

پوهنیار عبدالواسع عمرزاد

BA

غړی

 

پوهنیار شیلا وزیری

BA

غړی

 

پوهیالی صدیق ژکفر

BA

غړی

 

 

پوهیالی مهتاب الدین زبردست

BA

غړی