د موسیقی څانګه

 

په دغه څانګه کې د شرقی او غر بی موسیقی برخې تدرسیږي او دهغه ډیر فارغین په ښکلو هنرونو  پوهنځي  ٬ هنرونو لیسه ٬ رادیو تلویزون او په نور موسیقی نهادونو کې جذبیږي.

 

اعضای کدری علمی دیپارتمنت موسیقی

د موسیقی څانکه

نوم

د زده کړې درجه

دنده

کتنې

پوهنمل اسلام الدین فیروز

BA

غړی

 

پوهنمل محمد صابر فیضی

BA

غړی

 

پوهیالی جاهد احمد فانوس

BA

غړی

 

پوهیالی وحیدالله ساغر

M.P.A

غړی

اوس مهال  د دوکتورا په زده کړه  

نامزد پوهیالی غفار ملک نژاد

BA

غړی

 

استاد سلیم بخش

-

استاد خارج کادر

 

 

نامزد پوهیالی فواد                         BA                            غړی