د مجلې مدیریت

 

د ښکلو هنرونو علمی او څیړنیزه مجله  چې د هنر په برخه کې د استادانو او څیړونکو د تجربو او څیړونو انعکاس کونکی ده د ښکلو هنرونو د پوهنځي په چوکاټ کې فعالیت لری . د ښکلو هنرونو پوهنځی مجله چې په ۱۳۳۸ کال کې یی د مسول مدیر  پوهاند محمد عالم فرهاد په مسولیت یی په  خپریدلو   پیل کړي دي   چې تر اوسه خپرونې یی دوام لري د ښکلو هنرونو مجله په اصل کې فصلنا مه ده چې په هر دریو میاشتو کې یوه ګڼه باید خپره شی .اما د بودیجې د کمښت په مواساس ونه کړای شوه چې دغې موخې ته ورسیږو بیا هم په دغه برخه کې د لوړو زده کړو  وزارت د نشراتو د ریاست منندویو چې ددغه مجلې دیو شمیر ګڼو په نشرولو کې زه موږ سره مرسته وکړې ده  .  هغه علاقمندان او دوستان چې غواړي علمی ٬ څیړنز ٬ هنري او فرهنګی موضوعګانې په دغه مجله کې په چاپ ورسول شي  په دغه ایمیل ادرس ته  alim_1956@yahoo.com  را ولیږې . او یا د ښکلو هنرونو پوهنځي د مجلې مدیریت .

 

د ښکلو هنرونو پوهنځی ددغو اوو څانګو درلودنکې ده:

  1. د مجسمې څانګه
  2. د ګرافیک څانګه
  3. د نقاشی څانګه
  4. د موسیقی څانګه
  5. د تیاتر څانګه
  6. د سینما څانګه
  7. د نمایشنامو او د فلم لیکونو څانګه
  8.  هغه محصلین چې نوي شاملیږي د کانکور د آزموینې د ورکولو وروسته دغه پوهنځی ته شاملیږي او یو شمیر نور د هنری انستیتوتنو له لارې مستقیم ورپیژندل کیږي . او د ځانګړي آزموینې ورسته د ښکلو هنرونو پوهنځی اړوندو څانګو کې شاملیږي  .هغه محصلین چې نوی شاملیږي په اول صنف کې پوهنځي او کابل پوهنتون ورپیژندل کیږي دښکلو هنرنو په پوهنځي کې په لومړي  صنف کې په ځانکړورشتو ویشل کیږي   او د اساسی او فرعی مضمونونو په ویلو سره خپل درسونه پیله وي  میگردند. او د ۴ کالو په اوږدو کې ۸ سمستره تدرسیږي
  9. دغه پوهنځي ډیر عملی مضامین لري په دغه خاطر د کابل پوهنتون نسبت نورو پو هنځیو ته د محصلینو د جذبولو لږ ظرفیت لري دغه پوهنځي د ۹۰۰ تنو څخه ډیر محصل لري
  10. دماسترۍ پروګرام به تجسمی هنري رشتې کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي په چوکات کې ایجاد شوې ده  .